Анали Економског факултета у Суботици


ISSN: 0350-2120
UDK 330

 

О часопису

 

Са поносом представљамо часопис "Анали Економског факултета у Суботици" који, са одређеним прекидима, излази од 1965. године, а од 1996. године у континуитету, два пута годишње. Економски факултет Суботица посвећен је константном развоју часописа.
На основу одлуке Министарства просвете и науке часопис Анали Економског факултета у Суботици категоризован је као часопис националног значаја.
У наредном периоду циљ нам је да енергију усмеримо на достизање квалитета међународног часописа.
Мисија часописа је да научној и стручној јавности презентује актуелне резултате истраживачког и стручног ангажовања из области економије, менаџмента и пословне информатике, као и приказе књига, научну и стручну критичку мисао. У наредном периоду, нагласак уређивачке политике ће бити на радовима истраживачког карактера.
Уређивањем часописа бави се уређивачки одбор састављен од наставника и сарадника на Факултету као и спољних чланова са реномираних научно-истраживачких институција из земље и иностранства.
Сви објављени научни и стручни радови подлежу обавезној рецензији два независна рецензента. Позитивно рецензирани радови објављују се на српском или енглеском језику.

Индексирање:
SCIndeks
ResearchBib
General Impact Factor
SJI Factor
Scientific Indexing Services - SIS

Journal Factor