Laslo Molnar, "Zraci", Ulje, 50 x 70 cm

Web stranica časopisa 
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici

 
 

 

Tehničko uputstvo za formatiranje radova

Rad treba da sadrži sledeće:

Naslov rada (ne više od 10 reči) na srpskom i engleskom jeziku.
Podnaslov (opciono) na srpskom i engleskom jeziku.
Podaci o autorima: ime, prezime, zvanje i institucija na srpskom i engleskom jeziku.
Apstrakt rada maksimalne dužine 150 reči na srpskom i engleskom jeziku.
Ključne reči (ne više od 10) na srpskom i engleskom jeziku.
Tekst rada na srpskom (ćirilica) ili engleskom, maksimalnog obima 12 stranica.
Listu referenci.
Resume na engleskom jeziku.

Uputstvo za oblikovanje teksta:

Rad treba da je pripremljen pomoću tekst procesora Word
   uz korišćenje OVOG ŠABLONA >>

Format stranice: B5.
Margina: 2 cm svaka.
Font: ćirilični, TimesNewRoman, veličine 10.5 (važi i za naslove, podnaslove, nazive slika, nazive tabela, apstrakt, ključne reči itd).
Apstrakt i ključne reči na srpskom jeziku pozicionirati odmah na početku teksta. Nakon toga pozicionirati apstrakt i ključne reči na engleskom jeziku.
Naslovi, podnaslovi, nazivi tabela, ilustracija, slika itd. treba da su numerisani arapskim brojevima.
Slike, ilustracije, sheme je potrebno priložiti u .jpg formatu (rezolucije 300*300 dpi), ili u vektorskom obliku (.wmf ili .cdr) sa priloženim fontovima ili fontovima pretvorenim u krive.
Slike, ilustracije i sheme treba da su grayscale. Za tekst u slikama, ilustracijama i shemama je poželjno koristiti font Arial, veličine 9 pt.
Reference u tekstu: domaće autore treba navesti ćiriličnim pismom, a inostrane autore i institucije treba navoditi latiničnim pismom.
Literaturu treba navesti abecednim redom, sve inostrane izvore literature treba navesti latiničnim pismom, dok domaće izvore literature treba navesti ćiriličnim pismom.
Ukoliko je domaći autor pisao rad na engleskom jeziku, a objavljen je u časopisu koji se štampa na engleskom jeziku, onda te podatke (naziv rada i časopisa) treba navesti u originalu, latiničnim pismom, dok se imena autora navode ćiriličnim pismom.
Nakon navođenja literature neophodno je navesti RESUME na engleskom jeziku.
Za listu referenci i citate je dato posebno uputstvo