efsu
Zgrada Fakulteta u Subotici

Home    |   O Fakultetu    |   Nastava   |   Ispiti    |   Obaveštenja

Vaša pozicija:     Home     O Fakultetu     Osnovne akademske studije

Webmail
Studenti
Nastavnici
Studentski web servis
Studentski web servis
Pretraga baze podataka biblioteke
Biblioteka (pretraga)
English

 

English
Kontakti Kontakti
Kako do nas? Kako do nas?
Mapa sajta Mapa sajta

Osnovne akademske studije

Ekonomski fakultet Subotica realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara) na devet studijskih programa. Nastava se organizuje u grupama u zavisnosti od tipa predmeta od po 200, odnosno 300 studenata za predavanja, i 30, odnosno 50 studenata za vežbe.

 

Agrarna ekonomija i agrobiznis

Studenti se na ovom usmerenju osposobljavaju da ovladaju agroekonomskim znanjima neophodnim menadžeru u agrobiznisu, da organizuju procese rada u poljoprivrednim gazdinstvima, uspostave efikasnu računovodstvenu informacionu osnovu, efikasno upravljaju gazdinstvom, donose optimalne odluke o tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kreiraju i analiziraju agrarnu politiku, ocenjuju projekte održivog ruralnog razvoja, programiraju i modeliraju ekonomske međuzavisnosti u agrobiznis sektoru. Studenti ovog usmerenja se mogu zaposliti u agrobiznis sektoru, konsalting firmama, savetodavnim službama, bankama i osiguravajućim organizacijama, naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, javnim i drugim preduzećima.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1)      Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

Evropska i međunarodna ekonomija i biznis diktiraju nivo obrazovanja i veštine neophodnih za obavljanje širokog spektra poslova. U okviru Evropske unije, kao očekivane budućnosti domaće privrede, velik broj različitih zemalja i regiona koegzistira, saobrazno i varijacijama unutar nacionalnih ekonomija i regiona: firme posluju u različitim sektorima, stepen razmenjivosti proizvoda i usluga značajno variraju, kompetencije takođe. Problemi s kojima se kompanije i decision-makers (donosioci odluka, menadžeri) suočavaju u poslovanju unutar Evrope su samo do izvesne mere slični. Inter i intra regionalne različitosti podrazumevaju da se specifični problemi rešavaju specifičnim rešenjima i strategijama. Poslodavci tragaju za ekonomistima spremnim za rešavanje ekonomskih problema i situacija iz internacionalne perspektive. Institucionalna ujednačenost Evropske unije na izuzetno širokom području makroekonomskih regulacija (monetarna i fiskalna politika) i sektorskih politika (industrijska, poljoprivredna, trgovinska, saobraćaja, ekološka, politika regionalnog razvoja i slično), zahteva ekonomistu, jezički i informaciono-tehnološki kvalifikovanog za obavljanje poslova prilagođavanja srpskog društva i ekonomije evropskim i međunarodnim uslovima rada i poslovanja. Smer Evropska i međunarodna ekonomija i biznis nudi obučenost i veštine ekonomiste spremnog da se upusti u vode savremenog, integrativno internacionalizovanog i globalnog poslovnog sveta.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1)      Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Studenti se na ovom usmerenju osposobljavaju da ovladaju znanjima iz oblasti monetarnih i fiskalnih finansija, poreskog sistema i poreske politike, finansija preduzeća i banaka, berzanskog i brokerskog poslovanja, izrade investicionih projekata, finansijske analize, međunarodnih finansija, informacionih tehnologija primenljivih u bankarstvu i osiguranju. Uvažavanjem teorijskih, naučnih i praktičnih znanja iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja, studenti se osposobljavaju za analizu i sintezu, kao i formiranje profesionalnog mišljenja, posebno kod finansijske analize. Takođe, studenti saznaju važnost i značaj banaka i drugih finansijskih institucija za nesmetano funkcionisanje ekonomije. Spoznajom metodoloških znanja, vezanih za sve aspekte delovanja bankarskog sistema, edukovani su za praktičnu i operativnu primenu znanja. Studenti ovog usmerenja se mogu zaposliti kao finansijski menadžeri, bankarski menadžeri, menadžeri u osiguravjućim društvima, poreski savetnici, berzanski specijalisti, finansijski posrednici i slično.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1)      Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Kvantitativna ekonomija

Studenti se na ovom usmerenju osposobljavaju da primenjuju savremena naučna dostignuća u oblasti kvantitativne ekonomske analize, da znalački koriste analitička sredstva i ekonomsko–matematičke i statističke metode i modele uz primenu dostignuća informacione tehnologije. Studenti ovog smera mogu biti zaposleni u najrazličitijim proizvodnim i društvenim delatnostima, pri čemu mogu učestvovati u procesima analize, planiranja, formulisanja strategija razvoja, pripreme i donošenja odluka, upravljanju i rukovođenju.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1) 

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Marketing

Studenti na ovom usmerenju stiču konkretna, temeljna upravljačko-ekonomska znanja, kao i specijalistička znanja iz oblasti marketinga. Tržišna orijentacija, kao osnova savremenog poslovanja preduzeća, naglašava nezaobilaznost sticanja široke lepeze marketinških znanja i umeća. Stečena znanja iz istraživanja tržišta, razvoja proizvoda, operativne prodaje i sistema distribucije roba i usluga, psihologije prodaje i promotivnih aktivnosti treba da omoguće privrednim subjektima uspešno i efikasno uključivanje u tokove privređivanja. Savladavanjem marketing menadžmenta – planiranja marketing aktivnosti, sprovođenje (organizovanje) i kontrola marketing aktivnosti – treba da omoguće analizu, rešavanje i sprovođenje najsloženijih marketinških poslova. Studenti ovog smera mogu se zaposliti u svim privrednim i neprivrednim organizacijama, a marketing paradigma neophodna je svim organizacijama koje pretenduju da se ponašaju tržišno.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1)      Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Menadžment

Studenti na ovom usmerenju će steći znanja u skladu sa savremenim zahtevima za obuku menadžera i uspešno vođenje biznisa. Stečena znanja i veštine omogućiće im da efikasno upravljaju procesima u industrijskim, komunalnim, turističko-ugostiteljskim i ekološkim sistemima, kao i drugim oblastima u kojima se ostvaruje izuzetno dinamičan rast i razvoj. Razvoj ljudskih resursa, inovativni prilaz menadžmentu, projektovanje razvoja sistema u skladu s vizijom i misijom firme, ovladavanje osnovnim znanjima i funkcijama menadžmenta (planiranje, organizovanje, kadrovanje, vođenje i kontrola) u savremenim uslovima poslovanja, komunikacioni i motivacioni aspekti razvoja i liderstva jesu područja na kojima se stiču neophodna znanja za uspešno ostvarivanje uloge menadžera u ambijentu sve izraženijih integracionih procesa. Takođe, studenti će ovladati metodološkim sposobnostima upravljanja okruženjem, organizovanjem vremena, donošenja odluka ili rešavanja problema i biće osposobljeni za kritičko razumevanje i primenu savremenih tehnika u planiranju, organizovanju, motivaciji i vođenju, upravljanju ljudskim resursima i kontroli. Studentima ovaj smer omogućuje široko polje za zapošljavanje.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1)      Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Poslovna informatika

Studijski program osnovnih akademskih studija Poslovna informatika je potpuno inovirani program u ponudi Ekonomskog fakulteta u Subotici. Organizovan je semestralno i traje četiri godine, sa diplomskim radom na završetku studija i sa 240 ESPB. Uspešnim okončanjem studija student stiče diplomu u području društvenih nauka i zvanje diplomirani poslovni informatičar.

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje poslovnih informatičara, koji treba da zadovolje potrebe malih i srednjih preduzeća, kako privatnog tako i javnog sektora. Poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno-ekonomska znanja i veštine.

Poslovni informatičar je jedna od najtraženijih profesija poslednjih godina, sa permanentnim trendom rasta. Uzrok tome su digitalne transformacije koje prožimaju sve pore društva, a posebno sferu poslovanja. Postojeće i prepoznatljive, ali i nove profesije i zanimanja koja su tek u nastajanju ili razvoju su: rukovodilac digitalizacije u organizaciji (CDO); rukovodilac poslovnih procesa u organizaciji (CPO); rukovodilac informacija u organizaciji (CIO); arhitekta poslovanja; arhitekta informacija; analitičar poslovnih procesa; istraživač i analitičar podataka; administrator procesa; administrator podataka; rukovodilac projekata transformacije i digitalizacije poslovanja; analitičar, projektant (dizajner), programer i tester poslovnih softverskih rešenja; ekspert u reviziji informacionih sistema; ekspert u sistemu kvaliteta informacionog sistema; konsultant u području poslovne informatike; administrator ERP sistema, preduzetnik u području digitalne transformacije poslovanja i primene informacionih tehnologija u poslovanju.

Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Poslovni informacioni sistemi

Studenti na ovom usmerenju se osposobljavaju da razumeju principe informacionih tehnologija, da svoje znanje i razumevanje u ovoj oblasti primene u različitim specijalističkim oblastima i da primene sistemski pristup u razvoju informacionih sistema. Takođe, studenti se osposobljavaju za realizaciju svih aktivnosti životnog ciklusa razvoja informacionog sistema: analize, dizajna i implementacije. Oni savladavaju na nivou razumevanja i primene relevantne metode i tehnike modelovanja, analize korisničkih zahteva, analize sistema, dizajna i implementacije, kao i metodologije razvoja. Studenti se osposobljavaju da mogu samostalno razviti aplikativno softversko rešenje u odabranom programskom okruženju, profesionalno i u skladu sa zahtevima korisnika. Studenti ovog smera mogu biti zaposleni na svim razvojnim poslovima u organizacijama koje se profesionalno bave razvojem informacionih sistema ili u privrednim i neprivrednim organizacijama koje poseduju sopstveni informatički razvoj. Oni mogu da se zaposle i kao konsultanti u implementaciji ERP sistema, da rade kao eksperti za poslovnu inteligenciju, primene elektronskog poslovanja i dr.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1)      Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Računovodstvo i revizija

Studenti na ovom usmerenju stiču konkretna, temeljna i specijalistička znanja iz oblasti računovodstva i revizije. Spoznaju sistem dvojnog knjigovodstva i njegove instrumente, osposobljavaju se za vođenje knjigovodstvenih evidencija, upoznaju računovodstvenu dokumentaciju i kontni okvir. Obuhvatom poslovnih događaja u proizvodnim i trgovinskim poslovnim organizacijama savladaće način izrade osnovnih računovodstveno-finansijskih izveštaja, odnosno biće osposobljeni za praktičnu i operativnu primenu teorijskih znanja. Takođe, studenti stiču sposobnosti za praćenje hronologije i metodologije revizije kroz koju se stiče uveravanje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja. Osposobljavaju se da rade za profesionalne revizorske organizacije i revizorske firme, primenjuju međunarodne standarde revizije, vrše završnu reviziju, sačinjavaju revizorske izveštaje. Studenti ovog smera se mogu zaposliti kao računovodstveni menadžeri, ovlašćene i javne računovođe, finansijski analitičari, revizori i drugo.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1)      Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Trgovina

Studenti na ovom usmerenju stiču konkretna, temeljna i specijalistička znanja iz oblasti trgovine, logistike i marketinga. Osposobljavaju se za poslove planiranja, dizajniranja i vođenja kanala marketinga; kooperaciju i integraciju u kanalima marketinga; razvijanje strategijskog partnerstva i analizu i kontrolu kanala marketinga. Studenti ovog smera se mogu zaposliti u trgovinskim organizacijama i na poslovima prodaje i distribucije.

Plan 2005.      Plan 2008.      Plan 2010. (4+1)      Plan 2014.

 

Početak stranice Na početak stranice