На основу члана 102 и 103 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу чланова 47 и 79 Статута Економског факултета у Суботици број:  01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно веће факултета доноси:

 

Конкурс за финансирање студија из буџета у школској 2019/2020. години,
за II и III годину докторских академских студија

 

Студенти докторских академских студија Економског факултета у Суботици имају право да конкуришу за финансирање студија из буџета у школској 2019/2020. години, уколико су у школској 2018/2019. години остварили 48 ЕСПБ бодова, и рангирају се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају нз буџета у складу са овим Законом.

На конкурсу за финансирање студија из буџета могу да учествују сви студенти Економског факултета који су испунили Законом дефинисане услове, без обзира на статус у погледу начина финансирања који су имали у школској 2018/2019. години. Рангирање студената обухвата студенте који се уписују на исту годину студија на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма.

 

Модел за рангирање је следећи:

-          приоритет у рангирању имају студенти који годину студија уписују у редовном броју школских година потребних за упис одређене године студија на основу доле наведених критеријума.  Након тога на ранг листу се додају студенти који студирају већи број година од редовно потребног броја школских година за упис одређене године студија, почев од мањег ка већем укупном броју школских година студирања, по редоследу који уважава доле наведене критеријуме рангирања.

-          први критеријум за рангирање је укупан број ЕСПБ бодова остварених у току студија,

-          други критеријум (у случају идентичног укупног броја ЕСПБ бодова) је просечна оцена,

-          трећи критеријум (у случају идентичних параметара претходна два критеријума) је датум полагања последњег испита.

 

Студенти конкуришу и рангирају се искључиво у оквиру студијског програма. Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

 

Број студената који се финансирају из буџета на Економском факултету у Суботици на другој години докторских академских студија, распоређен по студијским програмима приказан је у следећој табели:

 

 

 

Студијски програм

Буџетска

места

Економија

4

Пословна економија и менаџмент

2

Пословна информатика

1

Укупно

7

 

Број студената који се финансирају из буџета на Економском факултету у Суботици на трећој години докторских академских студија, распоређен по студијским програмима приказан је у следећој табели:

 

Студијски програм

Буџетска

места

Економија

4

Пословна економија и менаџмент

2

Пословна информатика

1

Укупно

7

 

Конкурсни рокови:

Пријава на Конкурс за финансирање студија из буџета у школској 2019/2020. години , за 2. и 3. годину докторских академских студија је до 18.10.2019. године.

Студенти конкуришу у предвиђеном конкурсном року, на Економском факултету у Суботици, непосредним подношењем Пријаве  референту за докторске студије, у периоду 8:00-15:00 часова.

Све пријаве на конкурс које буду поднете након, конкурсом утврђеног рока, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Конкурсна документација:

 

-       Индекс;

 

-       Попуњен и потписан Образац пријаве на конкурс.

 

(ОБРАЗАЦ ЗА КОНКУРС ЗА БУЏЕТ НА 2. ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА)

(ОБРАЗАЦ ЗА КОНКУРС ЗА БУЏЕТ НА 3. ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА)

 

Упис студената ће се вршити након објављивања коначних ранг листа по студијским програмима.

 

Електронска пошта за информације:

doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rs