efsu

 Konačne rang liste za master studije - drugi rok

OBAVEŠTENJE O UPISU STUDENATA NA MASTER STUDIJE GENERACIJA 2017/2018. – drugi konkursni rok

Upis kandidata će se vršiti po sledećem rasporedu:

        13. novembra 2017. godine od 8 do 15 časova (šalter Studentske službe na lokaciji na kojoj je student rangiran).

Upis se vrši lično, ili uz overenu punomoć upis može da izvrši i drugo lice na koje glasi navedena punomoć.


Za upis je potrebno:
  - 2 fotografije (dimenzije slike 3,5 X 4,5 cm);
  - 2 šv obrasca (dobijaju se u prostorijama Skriptarnice fakulteta);

-  indeks (dobija se u prostorijama Skriptarnice fakulteta );

-  originalna dokumenta (ili overene fotokopije u opravdanom slučaju) iz tačke 5. Konkursa za upis studenta na master akademske studije; 
  - uplata materijalnih troškova upisa 6.200,00 dinara na žiro račun Fakulteta 840-5334760-72, bez poziva na broj. Preporučuje se studentima da na upis dođu sa uplatnicom na kojoj je već izvršena uplata za materijalne troškove upisa.

VAŽNE NAPOMENE !
Samofinansirajući studenti su prilikom upisa dužni uplatiti i prvu ratu školarine na sledeći način. Nakon upisa, referent Studentske službe studentu izdaje Ugovor o načinu plaćanja školarine, koji može da glasi na 2,3,6 ili 9 rata. Na ugovoru će biti naznačen broj modela 97 i određeni poziv na broj, koji studenti moraju OBAVEZNO da navedu prilikom popunjavanja uplatnice i plaćanja školarine. Nakon izvršene uplate u pošti ili banci student prilaže referentu Studentske službe uplatnicu za uplaćenu prvu ratu školarine, nakon čega će preuzeti svoj indeks i time okončati upis. Dakle, uplatu školarine NE VRŠITI PRE NEGO ŠTO SE DOBIJE UGOVOR!

Redovni studenti (budžetski i samofinansirajući) koji su rangirani za slušanje nastave u Novom Sadu, dužni su uplatiti i prvu ratu participacije, na identičan način kako je dato objašnjenje za uplatu prve rate školarine. Ugovor za participaciju se takođe dobija pri upisu. Participacija iznosi 20.000,00 dinara, a moguće je istu uplatiti u najviše 3 rate (prva rata iznosi 7.000,00 dinara).


UGOVORI ZA PARTICIPACIJU I UGOVORI ZA ŠKOLARINU IMAJU POSEBNE POZIVE NA BROJ, O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA KOD UPLATE.
 


Instrukcije za uplatu:
Primalac: Ekonomski fakultet u Subotici
Žiro račun fakulteta je 840-5334760-72
Model i poziv na broj će biti navedeni u Ugovoru

 

SUBOTICA

 

 

NOVI SAD