Организациона структура

Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици организује наставни процес на три локације: у седишту Факултета у Суботици и на две високошколске јединице без својства правног лица, ван седишта установе: на Одељењу Факултета у Новом Саду и на Одељењу Факултета у Бујановцу. Одвијање наставног процеса прати и адекватна материјална и кадровска основа.
На Факултету у наставном процесу ангажовано је 23 редовних професора, 15 ванредних професора, 32 доцента и 3 наставника страног језика. Најмлађи кадар чини преко 20 асистената с докторатом, асистената и сарадника у настави.
Успешно одвијање наставног процеса не би било могуће без адекватност доприноса стручних служби Факултета, које су истовремено сервис како наставном особљу, тако и студентима.
Основну структуру Факултета чине департмани:
Поред департмана, структуру Факултета чине следеће стручне службе: Служба за опште и техничке послове, научни рад и међународну сарадњу, Студентска служба, Финансијско-рачуноводствена служба и Библиотека.
Такође, уз службе, на Факултету су организовани и центри: Спортско-рекреативни центар, Центар за стране језике и ЕЦДЛ центар.