Основне академске студије

Економски факултет у Суботици реализује основне академске студије у трајању од четири године (осам семестара) на девет студијских програма. Настава се организује у групама у зависности од типа предмета од по 200, односно 300 студената за предавања, и 30, односно 50 студената за вежбе.

 

Аграрна економија и агробизнис

Студенти се на овом усмерењу оспособљавају да овладају агроекономским знањима неопходним менаџеру у агробизнису, да организују процесе рада у пољопривредним газдинствима, успоставе ефикасну рачуноводствену информациону основу, ефикасно управљају газдинством, доносе оптималне одлуке о тржишту пољопривредно-прехрамбених производа, креирају и анализирају аграрну политику, оцењују пројекте одрживог руралног развоја, програмирају и моделирају економске међузависности у агробизнис сектору. Студенти овог усмерења се могу запослити у агробизнис сектору, консалтинг фирмама, саветодавним службама, банкама и осигуравајућим организацијама, научно-истраживачким и образовним институцијама, јавним и другим предузећима.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице

 

Европска и међународна економија и бизнис

Европска и међународна економија и бизнис диктирају ниво образовања и вештине неопходних за обављање широког спектра послова. У оквиру Европске уније, као очекиване будућности домаће привреде, велик број различитих земаља и региона коегзистира, саобразно и варијацијама унутар националних економија и региона: фирме послују у различитим секторима, степен размењивости производа и услуга значајно варирају, компетенције такође. Проблеми с којима се компаније и децисион-макерс (доносиоци одлука, менаџери) суочавају у пословању унутар Европе су само до извесне мере слични. Интер и интра регионалне различитости подразумевају да се специфични проблеми решавају специфичним решењима и стратегијама. Послодавци трагају за економистима спремним за решавање економских проблема и ситуација из интернационалне перспективе. Институционална уједначеност Европске уније на изузетно широком подручју макроекономских регулација (монетарна и фискална политика) и секторских политика (индустријска, пољопривредна, трговинска, саобраћаја, еколошка, политика регионалног развоја и слично), захтева економисту, језички и информационо-технолошки квалификованог за обављање послова прилагођавања српског друштва и економије европским и међународним условима рада и пословања. Смер Европска и међународна економија и бизнис нуди обученост и вештине економисте спремног да се упусти у воде савременог, интегративно интернационализованог и глобалног пословног света.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице

 

Финансије, банкарство и осигурање

Студенти се на овом усмерењу оспособљавају да овладају знањима из области монетарних и фискалних финансија, пореског система и пореске политике, финансија предузећа и банака, берзанског и брокерског пословања, израде инвестиционих пројеката, финансијске анализе, међународних финансија, информационих технологија применљивих у банкарству и осигурању. Уважавањем теоријских, научних и практичних знања из области финансија, банкарства и осигурања, студенти се оспособљавају за анализу и синтезу, као и формирање професионалног мишљења, посебно код финансијске анализе. Такође, студенти сазнају важност и значај банака и других финансијских институција за несметано функционисање економије. Спознајом методолошких знања, везаних за све аспекте деловања банкарског система, едуковани су за практичну и оперативну примену знања. Студенти овог усмерења се могу запослити као финансијски менаџери, банкарски менаџери, менаџери у осигуравјућим друштвима, порески саветници, берзански специјалисти, финансијски посредници и слично.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице

 

Квантитативна економија

Студенти се на овом усмерењу оспособљавају да примењују савремена научна достигнућа у области квантитативне економске анализе, да зналачки користе аналитичка средства и економско–математичке и статистичке методе и моделе уз примену достигнућа информационе технологије. Студенти овог смера могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима, при чему могу учествовати у процесима анализе, планирања, формулисања стратегија развоја, припреме и доношења одлука, управљању и руковођењу.

 

Početak stranice На почетак странице

 

Маркетинг

Студенти на овом усмерењу стичу конкретна, темељна управљачко-економска знања, као и специјалистичка знања из области маркетинга. Тржишна оријентација, као основа савременог пословања предузећа, наглашава незаобилазност стицања широке лепезе маркетиншких знања и умећа. Стечена знања из истраживања тржишта, развоја производа, оперативне продаје и система дистрибуције роба и услуга, психологије продаје и промотивних активности треба да омогуће привредним субјектима успешно и ефикасно укључивање у токове привређивања. Савладавањем маркетинг менаџмента – планирања маркетинг активности, спровођење (организовање) и контрола маркетинг активности – треба да омогуће анализу, решавање и спровођење најсложенијих маркетиншких послова. Студенти овог смера могу се запослити у свим привредним и непривредним организацијама, а маркетинг парадигма неопходна је свим организацијама које претендују да се понашају тржишно.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице

 

Менаџмент

Студенти на овом усмерењу ће стећи знања у складу са савременим захтевима за обуку менаџера и успешно вођење бизниса. Стечена знања и вештине омогућиће им да ефикасно управљају процесима у индустријским, комуналним, туристичко-угоститељским и еколошким системима, као и другим областима у којима се остварује изузетно динамичан раст и развој. Развој људских ресурса, иновативни прилаз менаџменту, пројектовање развоја система у складу с визијом и мисијом фирме, овладавање основним знањима и функцијама менаџмента (планирање, организовање, кадровање, вођење и контрола) у савременим условима пословања, комуникациони и мотивациони аспекти развоја и лидерства јесу подручја на којима се стичу неопходна знања за успешно остваривање улоге менаџера у амбијенту све израженијих интеграционих процеса. Такође, студенти ће овладати методолошким способностима управљања окружењем, организовањем времена, доношења одлука или решавања проблема и биће оспособљени за критичко разумевање и примену савремених техника у планирању, организовању, мотивацији и вођењу, управљању људским ресурсима и контроли. Студентима овај смер омогућује широко поље за запошљавање.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице

 

Пословна информатика

Студијски програм основних академских студија Пословна информатика је потпуно иновирани програм у понуди Економског факултета у Суботици. Организован је семестрално и траје четири године, са дипломским радом на завршетку студија и са 240 ЕСПБ. Успешним окончањем студија студент стиче диплому у подручју друштвених наука и звање дипломирани пословни информатичар.

Сврха овог студијског програма је образовање пословних информатичара, који треба да задовоље потребе малих и средњих предузећа, како приватног тако и јавног сектора. Пословна информатика је интердисциплинарна област која обједињује информатичка, менаџерска и пословно-економска знања и вештине.

Пословни информатичар је једна од најтраженијих професија последњих година, са перманентним трендом раста. Узрок томе су дигиталне трансформације које прожимају све поре друштва, а посебно сферу пословања. Постојеће и препознатљиве, али и нове професије и занимања која су тек у настајању или развоју су: руководилац дигитализације у организацији (ЦДО); руководилац пословних процеса у организацији (ЦПО); руководилац информација у организацији (ЦИО); архитекта пословања; архитекта информација; аналитичар пословних процеса; истраживач и аналитичар података; администратор процеса; администратор података; руководилац пројеката трансформације и дигитализације пословања; аналитичар, пројектант (дизајнер), програмер и тестер пословних софтверских решења; експерт у ревизији информационих система; експерт у систему квалитета информационог система; консултант у подручју пословне информатике; администратор ЕРП система, предузетник у подручју дигиталне трансформације пословања и примене информационих технологија у пословању.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице

 

Пословни информациони системи

Студенти на овом усмерењу се оспособљавају да разумеју принципе информационих технологија, да своје знање и разумевање у овој области примене у различитим специјалистичким областима и да примене системски приступ у развоју информационих система. Такође, студенти се оспособљавају за реализацију свих активности животног циклуса развоја информационог система: анализе, дизајна и имплементације. Они савладавају на нивоу разумевања и примене релевантне методе и технике моделовања, анализе корисничких захтева, анализе система, дизајна и имплементације, као и методологије развоја. Студенти се оспособљавају да могу самостално развити апликативно софтверско решење у одабраном програмском окружењу, професионално и у складу са захтевима корисника. Студенти овог смера могу бити запослени на свим развојним пословима у организацијама које се професионално баве развојем информационих система или у привредним и непривредним организацијама које поседују сопствени информатички развој. Они могу да се запосле и као консултанти у имплементацији ЕРП система, да раде као експерти за пословну интелигенцију, примене електронског пословања и др.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице

 

Рачуноводство и ревизија

Студенти на овом усмерењу стичу конкретна, темељна и специјалистичка знања из области рачуноводства и ревизије. Спознају систем двојног књиговодства и његове инструменте, оспособљавају се за вођење књиговодствених евиденција, упознају рачуноводствену документацију и контни оквир. Обухватом пословних догађаја у производним и трговинским пословним организацијама савладаће начин израде основних рачуноводствено-финансијских извештаја, односно биће оспособљени за практичну и оперативну примену теоријских знања. Такође, студенти стичу способности за праћење хронологије и методологије ревизије кроз коју се стиче уверавање о истинитости и објективности финансијских извештаја. Оспособљавају се да раде за професионалне ревизорске организације и ревизорске фирме, примењују међународне стандарде ревизије, врше завршну ревизију, сачињавају ревизорске извештаје. Студенти овог смера се могу запослити као рачуноводствени менаџери, овлашћене и јавне рачуновође, финансијски аналитичари, ревизори и друго.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице

 

Трговина

Студенти на овом усмерењу стичу конкретна, темељна и специјалистичка знања из области трговине, логистике и маркетинга. Оспособљавају се за послове планирања, дизајнирања и вођења канала маркетинга; кооперацију и интеграцију у каналима маркетинга; развијање стратегијског партнерства и анализу и контролу канала маркетинга. Студенти овог смера се могу запослити у трговинским организацијама и на пословима продаје и дистрибуције.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

 

Početak stranice На почетак странице