Studentski parlament - Izvršni odbor Subotica

Rad Studentskog parlamenta je organizovan kroz pet resora:

Resor za nastavu, nauku i studentska pitanja - nosilac: Dinić Andreja, student III godine, član Studentskog parlamenta i Nastavno naučnog veća.
članovi resora: Jovan Mandić, student III godine.

Resor za studentski standard: nosilac Igor Trkulja, student IV godine, član Studentskog parlamenta.
Članovi: Bojan Ćeran, student III godine, član Studentskog parlamenta

Resor za kulturu i kulturna dešavanja: nosilac: Ivan Veselinović, student III godine, član Studentskog parlamenta.
Članovi: Marija Manojlović, student III godine, član Studentskog parlamenta

Resor za PR i marketing: nosilac: Vanja Šalevski, student III godine, član Studentskog parlamenta, Nastavno naučnog veća i Saveta fakulteta.
Članovi: Azra Kahrić, student II godine

Resor za sport: nosilac: Željko Skenderović, student II godine, član Studentskog parlamenta
Članovi: Dunja Kecman, student II godine

Jovan Mandić je student prodekan.

Predsednik i potpredsednk Izvršnog odbora su ujedno i nosioci aktivnosti pojedinog resora, pri čemu svaki resor u svom sastavu broji pored nosioca do četiri člana.

Radi bolje operativnosti, resori po potrebi formiraju privremene timove koji bi bili angažovani u okviru određenog projekta.

Smisao ovakve jedne, uslovno rečeno, mrežne organizacije jeste u tome da se u rad Parlamenta ukljući što više studenata, bez obzira na činjenicu da formalno nisu njegovi članovi. Na ovaj način Parlament približavamo studentima i afirmišemo njihovo učešće u telima Parlamenta jer je to u obostranom interesu.

Sve aktivnosti koje se ne smatraju tekućim, resori podnose u vidu projekata. Važno je napomenuti da ta mogućnost nije ograničena samo na članove Izvršnog Odbora, nego da svaki student Ekonomskog fakulteta može podneti projekat kao i članovi Izvršnog odbora i nakon donošenja odluke o odobrenju pristupiti realizaciji istog. Prilikom realizacije tih projekata Izvršni Odbor Subotica pruža pomoć i saradnju studentima jer mu to i jeste svrha i cilj postojanja. Da bi Studentski parlament mogao da obavlja svoje aktivnosti neophodna je saradnja sa studentima i njihova pomoć jer se u zajedničkom delovanju ogleda smisao rada Studentskog parlamenta.


Predsednik izvršnog odbora
Andreja Dinić


Statut Ekonomskog fakulteta Subotica:
http://www.ef.uns.ac.rs/obavestenja/statut.pdf

Zakon o Visokom obrazovanju:
http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=271&t=Z

izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju
http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=932&t=Z
http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=499&t=Z


 
© Studentski parlament IO Subotica - Ekonomski fakultet Subotica