Predsednik i potpredsednk Izvršnog odbora su ujedno i nosioci aktivnosti pojedinog resora, pri čemu svaki resor u svom sastavu broji pored nosioca do četiri člana.

Radi bolje operativnosti, resori po potrebi formiraju privremene timove koji bi bili angažovani u okviru određenog projekta.

Smisao ovakve jedne, uslovno rečeno, mrežne organizacije jeste u tome da se u rad Parlamenta ukljući što više studenata, bez obzira na činjenicu da formalno nisu njegovi članovi. Na ovaj način Parlament približavamo studentima i afirmišemo njihovo učešće u telima Parlamenta jer je to u obostranom interesu.

Sve aktivnosti koje se ne smatraju tekućim, resori podnose u vidu projekata. Važno je napomenuti da ta mogućnost nije ograničena samo na članove Izvršnog Odbora, nego da svaki student Ekonomskog fakulteta može podneti projekat kao i članovi Izvršnog odbora i nakon donošenja odluke o odobrenju pristupiti realizaciji istog. Prilikom realizacije tih projekata Izvršni Odbor Subotica pruža pomoć i saradnju studentima jer mu to i jeste svrha i cilj postojanja. Da bi Studentski parlament mogao da obavlja svoje aktivnosti neophodna je saradnja sa studentima i njihova pomoć jer se u zajedničkom delovanju ogleda smisao rada Studentskog parlamenta.

Student prodekan je Jovan Mandić.


Resor za nastavu, obrazovanje i studentska pitanja >>

Nosilac: Andreja Dinić, student III godine, član Studentskog parlamenta i Nastavno naučnog veća


Resor za studentski standard >>

Nosilac: Igor Trkulja, student IV godine, član Studentskog parlamenta


Resor za kulturu i kulturna dešavanja >>

Nosilac: Ivan Veselinović, student III godine, član Studentskog parlamenta


Resor za PR i marketing >>

Nosilac: Vanja Šalevski,  student III godine, član Studentskog parlamenta


Resor za sport >>

Nosilac: Željko Skenderović, student III godine, član Studentskog parlamenta

 


 
© Studentski parlament IO Subotica - Ekonomski fakultet Subotica