Ekonomski fakultet Subotica Baze podataka
 
Semestar: V i VI
 
Usmerenje: Predmet na smeru Poslovni informacioni sistemi
 
Nedeljni fond časova: 2 + 0 + 1  i  2 + 0 + 2 (predavanja+učioničke vežbe+laboratorijske vežbe)
 
Ispit: Dva kolokvijuma, pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit je eliminatornog karaktera. Nakon uspešno položenog pismenog ispita se pristupa usmenom ispitu.
 
Nastavnici: Dr Saša Bošnjak, vanredni profesor
 
Saradnici: Mr Laslo Šereš, asistent
 
Literatura: P. Mogin, I. Luković: Principi projektovanja baza podataka, Stylos, Novi Sad, 2000.
B. Lazarević, Z. Marjanović, N. Ančić, S. Babarogić: Baze podataka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2002.
 
Kratak sadržaj predmeta:
  • Pristupi modelovanju podataka i modelima podataka.

  • Konkretna znanja o modelovanju podataka se stiču proučavanjem tri najzastupljenija modela podataka: model objekti veze (model tipova entiteta i poveznika) relacionog modela podataka i objektno-orijentisanog modela podataka.

  • Koncepcija i karakteristike softvera za upravljanje relacionim bazama podataka su osnov za dobijanje znanja iz oblasti implementacije konkretnih relacionih baza podataka. Za implementaciju baze podataka su neophodni metodološki aspekti konceptualnog i implementacionog projektovanja sa posebnim naglaskom na algoritme sinteze i dekompozicije. Kvalitet konceptualne šeme baze podataka se meri normalnim formama, kao formalnom metodom koji garantuje definisanje osobina u postupku konceptualnog i implementacionog projektovanja.

  • Praktična znanja iz oblasti baza podataka se stiču proučavanjem standardnog upitnog jezika kao sredstva za definisanje i implementaciju operacijske komponente relacionog modela podataka