Naručivanje Informativnog biltena

PRELIMINARNA rang-lista - DRUGI upisni rok
KONAČNA rang-lista - DRUGI upisni rok

Informacije o upisu - DRUGI upisni rok

Poštovani budući brucoši!

Drago nam je da se i ove godine u velikom broju, putem e-mail-a i telefonskih poziva, interesujete o upisu na Ekonomski fakultet u Subotici, odnosno, na Odeljenje Fakulteta u Novom Sadu. Sva vaša pitanja pažljivo čitamo i pratimo, i kao rezultat, pred vama su stranice sa informacijama koje vas zanimaju. Ako je vaše pitanje i nakon čitanja narednih redova ostalo bez odgovora, na raspolaganju je e-mail upis2011@ef.uns.ac.rs ili telefon sekretara Fakulteta 024/628-084. Nemojte se ustručavati, pitajte.

Prvi upisni rok
 
Rešenja zadataka sa prijemnog ispita
  Preliminarna rang-lista
  Konačna rang-lista

1. Koja srednja škola omogućuje upis na Ekonomski fakultet?

Pravo da upišu Ekonomski fakultet Subotica imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja, u svim područjima ekonomske, administrativne, pravne, poljoprivredne, prehrambene, trgovinske, turističke i srodnih struka, kao i lica koja su završila gimnaziju. Ukoliko mislite da srednja škola koju ste završili ne spada u nabrojane kategorije, slobodno nam se obratite. Ukoliko ste završili srednju školu u inostranstvu, a želite da se upišete na Ekonomski fakultet Subotica, molimo Vas da kontaktirate sekretara Fakulteta, Đorđiju Petrić Savić, na broj telefona 024/628-084 (radnim danima između 10 i 14 časova).

2. Kada i gde da se prijavljuje prijemni ispit i koja dokumentacija je potrebna?

Prijava za polaganje prijemnog ispita u drugom konkursnom roku će se podnositi u Subotici, u prostorijama Ekonomskog fakulteta, 01. i 02. septembra 2011. godine, u periodu od 08:00 – 14:00 časova. Prijave na konkurs, prijemni ispit kao i upis se vrše samo na fakultetu u Subotici. Lično prisustvo kandidata u terminima prijave i predaje dokumentacije je obavezno. Prilkom prijave kandidata, kao i prilikom polaganja prijemnog ispita, kandidat mora da ponese na uvid ličnu kartu ili pasoš (za strane državljane). Prilikom prijavljivanja treba podneti i sledeća dokumenta:

  1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu, ili se može poslati unapred, elektronskim putem),
  2. Svedočanstvo četiri razreda završene četvorogodišnje srednje škole,
  3. Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Dokaz o uplati troškova polaganja prijemnog ispita u iznosu od 7.300,00 dinara na tekući račun Ekonomskog fakulteta broj 840-5334760-72.

Napomene:

Izvod iz matične knjige rođenih mora biti na novom obrascu (sa hologramom, izdat nakon 01.marta 2010. godine) koji nema rok važenja, samo u opravdanim slučajevima može da se dostavi stariji izvod, s tim da se prilikom upisa dostavi ispravan obrazac izvoda.

Ostala dokumenta koja se podnose treba da su originali ili overene fotokopije.

3. Kada i gde će biti organizovan prijemni ispit?

Prijemni ispit u drugom upisnom roku će biti održan u Subotici krajem 06. septembra, u 09:00 časova u Amfiteatru 4, a u skladu sa jedinstvenim konkursom koji je raspisao Univerzitet u Novom Sadu. Prilikom pristupanja polaganju prijemnog ispita obavezna je lična isprava (lična karta, pasoš).

4 Koji predmeti se polažu na prijemnom ispitu?

Na prijemnom ispitu se polažu dva od sledećih pet predmeta:

1. Osnovi ekonomije
2. Poslovna ekonomija
3. Informatika
4. Matematika
5. Filozofija sa logikom

Na prijemnom ispitu iz matematike dozvoljeno je korišćenje sveski sa formulama (Zbirka matematičkih formula), ali isključivo onih koje se mogu kupiti na skriptarnici Ekonomskog fakulteta.

Prilikom podnošenja dokumenata na konkurs izjašnjavate se o predmetima koje želite da polažete na prijemnom ispitu.

Takođe, biće vam data mogućnost da se izjasnite o redosledu svojih preferencija po pitanju načina finansiranja, studijskog programa i lokacije studiranja, o čemu detaljnije možete pročitati ovde (pdf, 156 KB).

Naknadne izmene vaših želja izraženih prilikom podnošenja dokumenata na konkurs, nakon objavljivanja preliminarne ili konačne rang-liste, nisu moguće.

Potreban broj poena za upis iz sredstava budžeta, na različitim smerovima, prošle godine je bio različit (o čemu će biti više reči u odgovoru na pitanje br. 9).

Studijski programi osnovnih akademskih studija su sledeći:

  :: Agrarna ekonomija i agrobiznis
  :: Evropska ekonomija i biznis
  :: Finansije, bankarstvo i osiguranje
  :: Kvantitativna ekonomija
  :: Marketing
  :: Menadžment
  :: Poslovni informacioni sistemi
  :: Računovodstvo i revizija
  :: Trgovina

5. Iz koje literature se sprema prijemni ispit?

Literatura na osnovu koje se sastavljaju testovi za prijemni ispit i nastavni programi predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit, detaljno su opisani u Informativnom biltenu. Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita sadrži i zadatke sa prijemnog ispita za 2010. godinu. Posebno vam skrećemo pažnju da za razliku od prijemnog ispita koji ste polagali prilikom upisa u srednje škole, za polaganje prijemnog ispita za upis na Ekonomski fakultet NE POSTOJI UNAPRED PRIPREMLJENA LISTA PITANJA za prijemni ispit.

6. Gde mogu da kupim Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita?

Informativni bilten se prodaje u skriptarnicama Fakulteta u Subotici i na Odeljenju u Novom Sadu. Možete ga naručiti i elektronski na Web sajtu Fakulteta.

7. Sistem bodovanja?

Kandidat može da osvoji ukupno 100 bodova. Od toga, najviše 40 na osnovu uspeha u srednjoj školi, a najviše 60 na osnovu postignutog uspeha na prijemnom ispitu (30 bodova po predmetu).

8. Koliko bodova iznosi prag znanja?

Da biste prešli prag znanja, ukupan broj poena osvojen na prijemnom ispitu mora da bude najmanje 14, pri čemu ni na jednom testu ne sme biti manje od 5 poena. Na primer, ako ste na jednom predmetu, iz kojeg polažete prijemni ispit, osvojili 4 poena, a na drugom 10, prag znanja nije postignut, iako je ukupan broj poena 14. Međutim, kombinacija 5 i 9 poena, znači osvojen prag znanja. Na osnovu uspeha u srednjoj školi treba da imate najmanje 8 bodova. Da biste se upisali na Ekonomski fakultet, zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha u srednjoj školi i bodova postignutih na prijemnom ispitu, mora da bude barem 30.

9. Sa koliko bodova je prošlih godina vršen upis na teret budžeta?

 Smer Subotica Novi Sad
 Agrarna ekonomija i agrobiznis 88,18 91,78
 Evropska ekonomija i biznis 91,00 97,00
 Finansije, bankarstvo i osiguranje 88,74 94,00
 Kvantitativna ekonomija 88,00 -
 Marketing 90,10 93,56
 Menadžment 88,82 92,50
 Poslovni informacioni sistemi 88,52 92,00
 Računovodstvo i revizija 93,54 96,24
 Trgovina 88,20 92,46

10. Gde i kada se objavljuju rezultati prijemnog ispita?

Preliminarni rezultati prijemnog ispita u drugom upisnom roku će biti objavljeni na Web sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta (i u Subotici i u Novom Sadu), 07. septembra. Rang-liste se sastavljaju uvažavajući prioritete koje iskažete prilikom prijavljivanja za polaganje prijemnog ispita, a na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta.

Postoji mogućnost da se rang liste pošalju elektronskim putem u srednje škole - dovoljno je da se direktor, sekretar škole ili pedagog obrate dekanu Fakulteta.

Prigovori na preliminarnu rang-listu se podnose u roku od 24 sata od objavljivanja preliminarne rang-liste. Sve, eventualne, primedbe nadležna komisija pažljivo i objektivno razmatra. Na osnovu preliminarne rang-liste i odluke komisije za prigovore, sastavlja se konačna rang-lista i objavljuje na oglasnoj tabli i Web sajtu Fakulteta 12. septembra.

11. Da li osvojeno prvo, drugo ili treće mesto na republičkim takmičenjima oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita?

Osvojeno jedno od prva tri mesta, u četvrtom razredu srednje škole, na republičkom (organizator nadležno republičko ministarstvo) ili međunarodnom takmičenju iz predmeta navedenih za polaganje prijemnog ispita, oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita iz tog predmeta, u skladu sa Statutom Fakulteta, i priznaje se maksimalnih 30 poena.

Napomena: Osvojena nagrada ne oslobađa kandidata polaganja prijemnog ispita iz drugog predmeta.

12. Kada i gde se vrši upis u prvu godinu studija?

Upis u prvu godinu studija u drugom upisnom roku će biti obavljen u Subotici, 15. i 16. septembra, prema rasporedu koji će biti blagovremeno objavljen na oglasnoj tabli i Web sajtu Fakulteta.

Prilikom upisa, treba podneti sledeća dokumenta:

  1. Dva obrasca ŠV-20 (kupuje se na Ekonomskom fakultetu),
  2. Indeks sa oznakom Univerziteta u Novom Sadu (kupuje se na Ekonomskom fakultetu),
  3. Dve fotografije (4 x 6 cm),
  4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine u iznosu od 96.780,00 dinara za samofinansirajuće studente, odnosno 108.900,00 dinara za studente koji studiraju na daljinu,
  5. Dokaz o izvršenoj uplati materijalnih troškova upisa u iznosu od 6.200,00 dinara za sve studente, na tekući račun Ekonomskog fakulteta broj 840-5334760-72.

Studenti koji su prilikom prijavljivanja na prijemni ispit podneli overene fotokopije dokumenata (pitanje br. 2) prilikom upisa su obavezni da prilože originalna dokumenta.

13. Da li su moguća pomeranja na rang-listi ako se neko ne upiše?

Da, ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati sledećeg kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

14. Kolika je školarina za samofinansirajuće studente i da li je moguće kreditiranje?

Iznos školarine za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima je 96.780,00 dinara, a za studente koji studiraju po sistemu učenja na daljinu 108.900,00 dinara. Visina školarine za studente strane državljane iznosila je 1.900 €, dok je u kategoriji studenata stranih državljana koji studiraju na daljinu 2.500 €.

Iznos školarine za akademsku 2011/12. godinu će biti utvrđen u skladu sa zajedničkim stavom Univerziteta u Novom Sadu. I ove godine će Fakultet uspostaviti kontakte sa bankama i putem Web sajta blagovremeno obavestiti kandidate o mogućnostima kreditiranja.

   
 

Tehnička realizacija: INDOK centar