Informativni bilten

PRELIMINARNA rang-lista - drugi konkursni rok
KONAČNA rang-lista - drugi konkursni rok

Poštovani budući brucoši!
 

Drago nam je da se i ove godine u velikom broju, putem e-mail-a i telefonskih poziva, interesujete o upisu na Ekonomski fakultet u Subotici, odnosno, na Odeljenje Fakulteta u Novom Sadu i Bujanovcu. Sva vaša pitanja pažljivo čitamo i pratimo, i kao rezultat, pred vama su stranice sa informacijama koje vas zanimaju. Ako je vaše pitanje i nakon čitanja narednih redova ostalo bez odgovora, na raspolaganju je e-mail upis2013@ef.uns.ac.rs ili sekretar Fakulteta Đorđija Petrić Savić (024/628-084, radnim danima od 10 do 14 časova). Nemojte se ustručavati, pitajte.
 

1. Kakvu diplomu, odnosno zvanje, stičem na Ekonomskom fakultetu?

Po završetku četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani ekonomista, s naznakom naziva završenog studijskog programa.

Po završetku osnovnih studija, student može da nastavi obrazovanje na jednogodišnjim master studijama. Pri tome, poštujući promene afiniteta studenta, studijski program master studija ne mora da bude identično završenom studijskom programu na osnovnim studijama. Nakon završetka master studija stiče se zvanje master ekonomista, s naznakom naziva završenog studijskog programa.
 

2. Koja srednja škola omogućuje upis na Ekonomski fakultet?

Pravo da upišu Ekonomski fakultet u Subotici imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja.
 

3. Pod kojim uslovima se upisuju državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu?

Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao ostali državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis u prvom konkursnom roku, Fakultet će im omogućiti da konkurišu u drugom konkursnom roku po prethodno obavljenoj nostrifikaciji njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.

Ovi kandidati upisuju se na Fakultet na osnovu posebne rang-liste u okviru kvote koja se utvrđuje kao 2 odsto broja određenog za upis studenata na teret budžeta, odnosno broja onih koji plaćaju školarinu.
 

4. Pod kojim uslovima se upisuju pripadnici srpske nacionalne manjine?

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, Fakultet će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu. Prilikom upisa, kandidati su dužni da Fakultetu podnesu nostrifikovana dokumenta.
 

5. Pod kojim uslovima se upisuju strani državljani?

Strani državljani školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije. Strani državljani sami finansiraju svoje školovanje. Prilikom prijavljivanja na Konkurs, kandidati podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom upisa, kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu dokaz: da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju i da vladaju jezikom studija, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.
 

6. Kada i gde se podnosi prijava na Konkurs i koja dokumenta su potrebna?

Prijava na Konkurs za kandidate koji konkurišu za upis na lokacijama u Subotici i Novom Sadu, se podnosi LIČNO (ili uz sudski overenu punomoć) isključivo u Subotici, na adresi Segedinski put br. 9-11, u prostorijama Ekonomskog fakulteta, 26,27 i 28. juna 2013. godine (od 8-14 časova). Za kandidate koji konkurišu za upis na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu, prijava na Konkurs se podnosi u prostorijama fakulteta u Bujanovcu, 27. i 28. juna 2013. godine.

Prilikom prijavljivanja treba podneti sledeća dokumenta:

1. Prijavni list (obrazac prijavnog lista se može dobiti na Fakultetu, ili se može popuniti i poslati unapred, elektronskim putem),
2. Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
3. Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Dokaz o uplati troškova polaganja prijemnog ispita u iznosu od 7.300,00 dinara na tekući račun Fakulteta broj 840-5334760-72.

Dodatno:
- učenici ekonomskih škola iz oglednih odeljenja prilažu i Uverenje o položenim ispitima u okviru savladanog programa ogleda za obrazovni profil (koje se izdaje i važi uz Diplomu o stečenom srednjem obrazovanju).

Napomene:
Izvod iz matične knjige rođenih mora biti na novom obrascu (sa hologramom, izdat nakon 01. marta 2010. godine) koji nema rok važenja.

Ostala dokumenta koja se podnose treba da su originali ili overene fotokopije (koje se prilikom upisa zamenjuju originalima).
 

7. Kada i gde se organizuje prijemni ispit?

ispit se polaže u Subotici, 1. jula 2013. godine od 10:00 i 12:30 časova na fakultetu u Subotici, na adresi Segedinski put 9-11 (za kandidate koji konkurišu za upis na lokacijama u Subotici i Novom Sadu) i 3. jula 2013. godine na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu (za kandidate koji konkurišu za upis na Odeljenje fakulteta u Bujanovcu) , a sve po rasporedu koji će biti objavljen u subotu (do kraja dana), 29. juna 2013. godine na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta u skladu sa jedinstvenim Konkursom koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu.

Prilikom pristupanja polaganju prijemnog ispita obavezna je lična isprava (lična karta, pasoš).
 

8. Koji predmeti se polažu na prijemnom ispitu?

Na prijemnom ispitu se polažu dva, od sledećih pet predmeta:

1. Osnovi ekonomije
2. Poslovna ekonomija
3. Informatika
4. Matematika
5. Filozofija sa logikom

Na prijemnom ispitu iz matematike dozvoljeno je korišćenje sveski sa formulama (Zbirka matematičkih formula), ali isključivo onih koje se mogu kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta.

Prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, kandidat bira predmete koje želi da polaže na prijemnom ispitu.

Takođe, kandidatima će biti pružena mogućnost da se izjasne o redosledu svojih preferencija, po pitanju načina finansiranja, studijskog programa i lokacije studiranja.

 

Dodatno pojašnjenje za redosled izbora preferencija i način rangiranja se nalazi na sledećem linku:

Dodatno objašnjenje o sistemu preferencija (.pdf, 264 KB)


Naknadne izmene preferencija kandidata izraženih prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, nakon objavljivanja preliminarne ili konačne rang-liste, nisu moguće.
 

9. Koji studijski programi mogu da se upišu na Ekonomskom fakultetu u Subotici?

Studijski programi osnovnih akademskih studija su sledeći:

:: Agrarna ekonomija i agrobiznis
:: Evropska ekonomija i biznis
:: Finansije, bankarstvo i osiguranje
:: Marketing
:: Menadžment
:: Poslovni informacioni sistemi
:: Računovodstvo i revizija
:: Trgovina

Detaljnije informacije o studijskim programima su date na adresi
http://www.ef.uns.ac.rs/beta/ofakultetu/studijskiplanovi/osnovnestudije.htm
 

10. Iz koje literature se sprema prijemni ispit?

Literatura na osnovu koje se sastavljaju testovi za prijemni ispit i nastavni programi predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit, detaljno su opisani u Informativnom biltenu, a obuhvataju gradivo iz udžbenika za ekonomsku srednju školu i gimnaziju. Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita sadrži i zadatke sa prijemnog ispita za 2012. godinu. Posebno vam skrećemo pažnju da za polaganje prijemnog ispita za upis na Ekonomski fakultet NE POSTOJI UNAPRED PRIPREMLJENA LISTA PITANJA za prijemni ispit.

11. Gde mogu da kupim Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita?

Informativni bilten se prodaje u skriptarnicama Fakulteta u Subotici i na Odeljenju u Novom Sadu. Možete ga naručiti i
elektronski na Web sajtu Fakulteta.
 

12. Sistem bodovanja?

Kandidat može da osvoji ukupno 100 bodova. Od toga, najviše 40 na osnovu uspeha u srednjoj školi, a najviše 60 na osnovu postignutog uspeha na prijemnom ispitu (30 bodova po predmetu).
 

13. Koliko bodova je potrebno da bi se položio prijemni ispit?

Da biste položili prijemni ispit, ukupan broj poena osvojen na prijemnom ispitu mora da bude najmanje 14, pri čemu ni na jednom testu ne sme biti manje od 5 poena. Na primer, ako je kandidat na jednom predmetu, iz kojeg polaže prijemni ispit, osvojio 4 poena, a na drugom 10, kandidat nije položio prijemni ispit, iako je ukupan broj poena 14. Međutim, kombinacija 5 i 9 poena, znači da je kandidat položio prijemni ispit. Na osnovu uspeha u srednjoj školi kandidat može da ima najmanje 16 bodova. Da bi se kandidat upisao na Ekonomski fakultet, zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha u srednjoj školi i bodova postignutih na prijemnom ispitu, mora da bude najmanje 30.
 

14. Sa koliko bodova je prošlih godina vršen upis na teret budžeta?

Mesto na jedinstvenoj rang-listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen Konkursom, i ima više od 50 bodova.

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do utvrđenog broja studenata i ima najmanje 30 bodova.
 

 Smer

2011.

2012.

Subotica

Novi Sad

Subotica

Novi Sad

 Agrarna ekonomija i agrobiznis

87,90

93,06

89,98

93,70

 Evropska ekonomija i biznis

91,00

97,00

87,36

97,30

 Finansije, bankarstvo i osiguranje

84,00

94,50

82,18

94,50

 Marketing

89,66

95,32

87,68

96,06

 Menadžment

88,96

93,68

84,54

94,00

 Poslovni informacioni sistemi

90,52

93,16

91,00

94,82

 Računovodstvo i revizija

93,00

98,58

95,00

96,62

 Trgovina

85,30

93,16

87,82

93,62

 

15. Gde i kada se objavljuju rezultati prijemnog ispita?

Preliminarni rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na web sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta (i u Subotici i u Novom Sadu, kao i na Odeljenju fakuleta u Bujanovcu), a prema rokovima utvrđenim Konkursom za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2013/2014. godine:
  - 2. jul 2013. godine (do 15 časova) na fakultetu u Subotici i
  - 4. jul 2013. godine (do 15 časova) na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu
 

Konačni rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na web sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta (i u Subotici i u Novom Sadu, kao i na Odeljenju fakuleta u Bujanovcu):
  - 11. jul 2013. godine (do 15 časova) na fakultetu u Subotici i
  - 11. jul 2013. godine (do 15 časova) na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu
 

16. Da li postoji mogućnost dostavljanja rang-liste srednjim školama?

Postoji mogućnost da se rang-liste pošalju elektronskim putem u srednje škole - dovoljno je da se direktor, sekretar škole ili pedagog obrate dekanu Fakulteta.
 

17. Da li je moguće prigovoriti na Preliminarnu rang-listu?

Učesnik Konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, odnosno da je njegovo pravo povređeno, može podneti prigovor dekanu Fakulteta, u roku od 36 sati od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta. Dekan donosi Odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu na Odluku dekana Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od prijema iste. Savet rešava po žalbi u roku od dva dana od njenog prijema.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama Fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom. Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.
 

18. Da li osvojeno prvo, drugo ili treće mesto na republičkim takmičenjima oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita?

Osvojeno jedno od prva tri mesta, u trećem i četvrtom razredu srednje škole, na republičkom (organizator nadležno republičko ministarstvo) ili međunarodnom takmičenju iz predmeta navedenih za polaganje prijemnog ispita, oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita iz tog predmeta, u skladu sa Statutom Fakulteta, i priznaje se maksimalnih 30 poena.

Napomena: Osvojena nagrada sa takmičenja iz jednog predmeta, ne oslobađa kandidata polaganja prijemnog ispita iz drugog predmeta.
 

19. Kada i gde se vrši upis u prvu godinu studija?

Upis u prvu godinu studija će se obaviti 12,15 i 16. jula 2013. godine (od 8-14 časova) na fakultetu u Subotici za kandidate koji su se upisuju na lokcijama u Subotici i Novom Sadu , a 15 i 16. jula 2013. godine (od 8-14 časova) na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu za kandidate koji su se upisuju na Odeljenju u Bujanovcu, a sve prema rasporedu koji će blagovremeno biti objavljen na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta.

Prilikom upisa, treba podneti sledeća dokumenta:

1. Dva obrasca ŠV-20 (dobijaju se na Ekonomskom fakultetu uz prikaz uplate materijalnih troškova upisa),
2. Indeks sa oznakom Univerziteta u Novom Sadu ( dobija se na Ekonomskom fakultetu uz prikaz uplate materijalnih troškova upisa ),
3. Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm),
4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine za samofinansirajuće studente (omogućeno je plaćanje školarine u ratama),
5. Dokaz o izvršenoj uplati materijalnih troškova upisa za sve studente, u iznosu od 6.200,00 dinara na tekući račun fakulteta 840-5334760-72.

Studenti koji su prilikom prijavljivanja na prijemni ispit podneli overene fotokopije dokumenata (pitanje br. 6) prilikom upisa su obavezni da prilože originalna dokumenta.
 

20. Da li su moguća pomeranja na rang-listi ako se neko ne upiše?

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati sledećeg kandidata po redosledu na konačnoj rang-listi, određenog studijskog programa, na određenoj lokaciji studiranja.
 

21. Kolika je školarina za samofinansirajuće studente i da li je moguće plaćanje u više rata?

Školarina za samofinansirajuće studente svih studijskih programa iznosi 96.000 dinara. Visina školarine za studente strane državljane iznosi 1.900 €.

Studentima će biti omogućeno, ukoliko žele, plaćanje školarine u dve, tri, šest, odnosno devet rata.
 

 

 

 

Tehnička realizacija: INDOK centar