Prijemni ispit za upis na prvu godinu osnovnih akаdemskih studija u školskoj 2016/2017. godini

ODGOVORI NA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

 

Poštovani budući brucoši!

Drago nam je da i ove godine pokazujete veliko interesovanje putem e-mail-a i telefonskih poziva za upis na Ekonomski fakultet u Subotici, odnosno Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu i Bujanovcu. Vaša pitanja pažljivo čitamo i pratimo, a kao rezultat, pred vama su stranice sa informacijama koje vas zanimaju. Ako je pitanje koje imate i nakon čitanja narednih redova ostalo bez odgovora, na raspolaganju je e-mail
upis2016@ef.uns.ac.rs ili sekretar Fakulteta Đorđija Aksentijević (024/628-084, radnim danima od 10 do 14 časova).

Nemojte se ustručavati!
 

1. Kakvu diplomu, odnosno zvanje, stičem na Ekonomskom fakultetu?

Po završetku četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Po završetku osnovnih studija, student može da nastavi obrazovanje na jednogodišnjim master studijama. Pri tome, poštujući promene afiniteta studenta, studijski program master studija ne mora da bude identičan završenom studijskom programu na osnovnim studijama. Nakon završetka master studija stiče se zvanje master ekonomista.


2. Koja srednja škola omogućuje upis na Ekonomski fakultet?

Pravo da upišu Ekonomski fakultet u Subotici imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja.


3. Pod kojim uslovima se upisuju državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu?

Državljanin Republike Srbije koji je srednju školu završio u inostranstvu, a kome do isteka poslednjeg dana prvog konkursnog roka nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti za upis na studije u drugom konkursnom roku. Kandidat sam nostrifikuje svedočanstva nekog razreda ili diplomu u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Državljanin Republike Srbije koji je srednju školu završio u inostranstvu, može se upisati na studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, ako se kvalifikuje do broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta urtvrđenog odlukom Vlade za tu kategoriju studenata.


4. Pod kojim uslovima se upisuju pripadnici srpske nacionalne manjine?

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta. Kandidat sam nostrifikuje svedočanstva nekog razreda ili diplomu u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Diplome i svedočanstva iz Republike Srpske ne podležu postupku nostrifikacije i ekvivalencije. Susedne zemlje u smislu ove odredbe su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom.


5. Pod kojim uslovima se upisuju strani državljani?

Strani državljani školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije. Strani državljani sami finansiraju svoje školovanje. Prilikom prijavljivanja na Konkurs, kandidati podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom upisa, kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu dokaz: da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju i da vladaju jezikom studija, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.


6. Kada i gde se podnosi prijava na Konkurs?

Prijava na Konkurs za kandidate koji konkurišu za upis na lokacijama u Subotici i Novom Sadu, se podnosi u Subotici, na adresi Segedinski put br. 9-11 (zgrada Ekonomskog fakulteta) odnosno, u Novom Sadu, na adresi dr Sime Miloševića 16, (zgrada Odeljenja Fakulteta u Novom Sadu). Prijava se podnosi 22, 23. i 24. juna 2016. godine. Za kandidate koji konkurišu za upis na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu, prijava na Konkurs se podnosi u prostorijama fakulteta u Bujanovcu, na adresi Karađorđa Petrovića BB, Bujanovac, 22. i 23. juna 2016. godine.

Prijavu na Konkurs kandidati podnose lično, a ukoliko su sprečeni, prijavu može, umesto njih, da obavi opunomoćeni, odnosno lice kome je kandidat dao specijalnu punomoć za obavljanje ove pravne radnje, overenu od za to nadležnog organa.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:
Kandidati prilikom prijave podnose NA UVID ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list (koji se dobija na Fakultetu), kandidati podnose neoverene fotokopije dokumenata:
  - svedočanstva četiri razreda završene četvorogodišnje srednje škole,
  - diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  - izvod iz matične knjige rođenih
  - prikaz dokumenta u kojem je naveden JMBG - jedinstveni matični broj građana (lična karta ili pasoš)
  - dokaz o uplati 7.300,00 dinara za troškove polaganja prijemnog ispita na tekući račun Ekonomskog Fakulteta, broj 840-5334760-72.*

Napomena:
- učenici ekonomskih škola iz oglednih odeljenja prilažu i Uverenje o položenim ispitima u okviru savladanog programa ogleda za obrazovni profil (koje se izdaje i važi uz Diplomu o stečenom srednjem obrazovanju).

* Kandidatima koji su prethodno izvršili uplatu za pohađanje pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita, uplaćeni troškovi za pripremnu nastavu, biće priznati za troškove polaganja prijemnog ispita. Da bi se ova uplata priznala, kandidati su dužni da prilikom predaje dokumentacije, dostave i navedenu uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati.

Mogućnost uplate troškova prijemnog ispita, troškova upisa i školarine na Fakultetu u Subotici (.pdf, 110 KB)


7. Kada i gde se organizuje prijemni ispit?

Prijemi ispit za kandidate koji su dokumenta predali na fakultetu u Subotici polaže se u sedištu Fakulteta u Subotici, na adresi Segedinski put 9-11, 29. juna 2016. godine, za kandidate koji su dokumenta predali u Novom Sadu - na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu, na adresi dr Sime Miloševića 16, 29. juna 2016. godine, a za kandidate koji su dokumenta predali na fakultetu u Bujanovcu – na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu, na adresi Karađorđa Petrovića BB, 1. jula 2016. godine, a sve po rasporedu koji će biti blagovremeno objavljen na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta u skladu sa jedinstvenim Konkursom koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu.

Prilikom pristupanja polaganju prijemnog ispita obavezna je lična isprava (lična karta, pasoš).


8. Koji predmeti se polažu na prijemnom ispitu?

Na prijemnom ispitu se polažu dva, od sledećih pet predmeta:
  1. Osnovi ekonomije
  2. Poslovna ekonomija
  3. Informatika
  4. Filozofija sa logikom
  5. Matematika

(Na prijemnom ispitu iz matematike dozvoljeno je korišćenje sveski sa formulama - Zbirka matematičkih formula, ali isključivo onih koje se mogu kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta)

Prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, kandidat bira predmete koje želi da polaže na prijemnom ispitu.

Kandidat je, takođe, u obavezi da se izjasni o redosledu svojih preferencija, po pitanju načina finansiranja, studijskog programa i lokacije studiranja (dodatno uputstvo za popunjavanje prijavnog lista možete da pogledate i OVDE).

Izmene preferencija kandidata izraženih prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs nisu moguće.


9. Koji studijski programi mogu da se upišu na Ekonomskom fakultetu u Subotici?

Studijski programi osnovnih akademskih studija su sledeći:

  • Agrarna ekonomija i agrobiznis
  • Evropska i međunarodna ekonomija i biznis
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Marketing
  • Menadžment
  • Poslovni informacioni sistemi
  • Računovodstvo i revizija
  • Trgovina

Detaljnije informacije o studijskim programima su date na adresi:
http://www.ef.uns.ac.rs/beta/ofakultetu/studijskiplanovi/osnovnestudije.htm


10. Iz koje literature se sprema prijemni ispit?

Literatura na osnovu koje se sastavljaju testovi za prijemni ispit i nastavni programi predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit, detaljno su opisani u Informativnom biltenu, a obuhvataju gradivo iz udžbenika za ekonomsku srednju školu i gimnaziju. Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita sadrži i zadatke sa prijemnog ispita za 2015. godinu. Posebno vam skrećemo pažnju da za polaganje prijemnog ispita za upis na Ekonomski fakultet NE POSTOJI UNAPRED PRIPREMLJENA LISTA PITANJA za prijemni ispit.


11. Gde može da se kupi Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita?

Informativni bilten će se blagovremeno naći u prodaji u skriptarnicama Fakulteta u Subotici i na Odeljenju u Novom Sadu, odnosno Bujanovcu.


12. Sistem bodovanja?

Kandidat može da osvoji ukupno 100 bodova. Od toga, najviše 40 na osnovu uspeha u srednjoj školi, a najviše 60 na osnovu postignutog uspeha na prijemnom ispitu (30 bodova po predmetu).


13. Koliko bodova je potrebno da bi se položio prijemni ispit?

Da biste položili prijemni ispit, ukupan broj poena osvojen na prijemnom ispitu mora da bude najmanje 14, pri čemu ni na jednom testu ne sme biti manje od 5 poena. Na primer, ako je kandidat na jednom predmetu, iz kojeg polaže prijemni ispit, osvojio 4 poena, a na drugom 10, kandidat nije položio prijemni ispit, iako je ukupan broj poena 14. Međutim, kombinacija 5 i 9 poena, znači da je kandidat položio prijemni ispit. Na osnovu uspeha u srednjoj školi kandidat može da ima najmanje 16 bodova. Da bi se kandidat upisao na Ekonomski fakultet, zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha u srednjoj školi i bodova postignutih na prijemnom ispitu, mora da bude najmanje 30.


14. Sa koliko bodova je prošlih godina vršen upis na teret budžeta?

Mesto na jedinstvenoj rang-listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen Konkursom, i ima više od 50 bodova.

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do utvrđenog broja studenata i ima najmanje 30 bodova.

Tabela: Pregled minimalnog broja bodova koji je bio potreban da se student upiše na teret budžeta R.Srbije u protekle tri godine, podeljen po lokacijama i studijskim programima

Studijski program

2013.

2014.

            2015.

Subotica

Novi Sad

Subotica

Novi Sad

Subotica

Novi Sad

 Agrarna ekonomija i agrobiznis

90,30

95,50

87,26

93,84

85,76 87,70

 Evropska ekonomija i biznis

91,00

97,00

89,52

94,00

93,36 89,76

 Finansije, bankarstvo i osiguranje

87,40

95,92

76,24

95,26

55,02 86,50

 Marketing

92,44

96,32

88,00

95,92

80,90 92,74

 Menadžment

90,42

94,46

84,40

93,46

77,36 89,36

 Poslovni informacioni sistemi

93,12

95,50

88,68

97,62

86,16 93,20

 Računovodstvo i revizija

96,18

100,00

97,00

99,54

94,02 98,54

 Trgovina

89,62

94,82

84,52

94,00

77,00 92,1215. Gde i kada se objavljuju rezultati prijemnog ispita?


Preliminarni rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na web sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta (u Subotici, kao i na Odeljenjima Fakuleta u Novom Sadu i Bujanovcu) prema sledećem:
  - za Suboticu: 30. juna 2016. godine;
  - za Novi Sad: 30. juna 2016. godine;
  - za Bujanovac: 2. jula 2016. godine.

Konačni rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na web sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta, 9. jula 2016. godine, na sve tri lokacije.


16. Da li postoji mogućnost dostavljanja rang-liste srednjim školama?

Postoji mogućnost da se rang-liste pošalju elektronskim putem u srednje škole - dovoljno je da se direktor, sekretar škole ili pedagog, obrate pismeno Sekretaru Fakulteta.


17. Da li je moguće prigovoriti na Preliminarnu rang-listu?

Učesnik Konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, odnosno da je njegovo pravo povređeno, može podneti prigovor dekanu Fakulteta, u roku od 36 sati od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta. Dekan donosi Odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu na Odluku dekana Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od prijema iste. Savet rešava po žalbi u roku od dva dana od njenog prijema.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom. Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.


18. Da li osvojeno prvo, drugo ili treće mesto na republičkim takmičenjima oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita?

Osvojeno jedno od prva tri mesta, u trećem i četvrtom razredu srednje škole, na republičkom (organizator nadležno republičko ministarstvo) ili međunarodnom takmičenju iz predmeta navedenih za polaganje prijemnog ispita, oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita iz tog predmeta i priznaje se maksimalnih 30 poena.

Napomena: Osvojena nagrada sa takmičenja iz jednog predmeta, ne oslobađa kandidata polaganja prijemnog ispita iz drugog predmeta.


19. Kada i gde se vrši upis u prvu godinu studija?

Upis će se vršiti u sedištu Fakulteta u Subotici za kandidate koji su rangirani na lokciji u Subotici, 12, 13. i 14. jula 2016. godine, na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu za kandidate koji su rangirani na lokaciji u Novom Sadu, 12, 13. i 14. jula 2016. godine, i na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu za kandidate koji su rangirani na lokaciji u Bujanovcu, 12. i 13. jula 2016. godine, a sve prema rasporedu koji će, prilikom objavljivanja konačne rang liste, biti objavljen na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa:
  - originalna dokumenta navedena u pitanju broj 6.- kada i gde se podnosi prijava na Konkurs,
  - obrazac ŠV-20 i indeks (dobijaju se na šalteru Skriptarnice fakulteta i Odeljenja, uz prikaz uplate materijalnih troškova upisa);
  - dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
  - dokaz o uplati naknade za upis – materijalni troškovi upisa 6.200,00 dinara;
  - dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju (omogućeno je plaćanje školarine u ratama, na način koji će biti definisan na sajtu fakulteta, prilikom objavljivanja konačne rang liste).

Kandidati se upisuju lično, a ukoliko su sprečeni, upis može, umesto njih, da obavi opunomoćeni, odnosno lice kome je kandidat dao specijalnu punomoć za obavljanje ove pravne radnje, overenu od za to nadležnog organa.


20. Da li su moguća pomeranja na rang-listi ako se neko ne upiše?

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati sledećeg kandidata po redosledu na konačnoj rang-listi, određenog studijskog programa, na određenoj lokaciji studiranja.


21. Kolika je školarina za samofinansirajuće studente i da li je moguće plaćanje u više rata?

Školarina za samofinansirajuće studente svih studijskih programa iznosi 96.000,00 dinara. Visina školarine za studente strane državljane iznosi 1.900,00 €.

Studentima će biti omogućeno, ukoliko žele, plaćanje školarine u dve, tri, šest, odnosno devet rata.

 


Početak stranice Na početak stranice