Пријемни испит 2018 - Информације о упису

Датум: 06.07.2018. године

 

Упис у прву годину основних академских студија ће се обавити на факултету у Суботици (за студенте рангиране у Суботици), и на Одељењу факултета у Новом Саду (за студенте рангиране у Новом Саду), по КОНАЧНОЈ ранг листи, и следећем распореду:

 

Распоред уписа за кандидате који су рангирани на ранг листи у Суботици:

Датум

Просторија

Студијски програм

11.07.2018.

од 9-14 часова

 

A1

Аграрна економија и агробизнис; Европска и међународна економија и бизнис; Маркетинг; Менаџмент

12.07.2018.

од 9-14 часова

 

А1

Финансије, банкарство и осигурање; Пословна информатика; Рачуноводство и ревизија; Трговина

 

Распоред уписа за кандидате који су рангирани на ранг листи у Новом Саду

Датум

Просторија

Студијски програм

11.07.2018.

од 9-14 часова

А1

Пословна информатика; Рачуноводство и ревизија

А2

Маркетинг

12.07.2018.

од 9-14 часова

 

А1

Финансије, банкарство и осигурање

А2

Менаџмент; Трговина

13.07.2018.

од 9-14 часова

А1

Аграрна економија и агробизнси; Европска и међународна економија и бизнис

 

Напомене:

- ЗА УПИС НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ПРОЗИВКА КАНДИДАТА АЛИ СЕ СТУДЕНТИ МОРАЈУ ПРИДРЖАВАТИ ДЕФИНИСАНОГ РАСПОРЕДА УПИСА. КАНДИДАТИ КОЈИ НЕ ИЗВРШЕ УПИС ЗАКЉУЧНО СА ПОСЛЕДЊИМ ДАНОМ УПИСА (13.07.2018. ГОДИНЕ), СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД УПИСА И УМЕСТО ЊИХ ЋЕ СЕ УПИСАТИ ПРВИ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ИСТОЈ РАНГ ЛИСТИ. НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ!

- Кандидати се уписују лично, а уколико су спречени, упис може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

- Кандидати се обавезно уписују на оној локацији на којој су рангирани!

Приликом уписа, треба поднети следећа документа:


1. Оригинална документа из тачке 5. Конкурса за упис студената
(уколико су кандидати приликом предаје документације за полагање пријемног испита предали фотокопије ових докумената).

 

Препорука: у случају да ће вам бити потребне фотокопије средњошколских докумената, пре него што на факултету предате оригинална средњошколска документа, ископирајте, оверите и оставите примерак средњошколске документације код себе, за ваше личне потребе.

 

 

2. Доказ о извршеној уплати материјалних трошкова уписа за све студенте (буџетске и самофинансирајуће)  6.200,00 динара, број рачуна 840-5334760-72 (без позива на број).

 

3. Два Образца ШВ-20 и Индекс - добијају се на Факултету (Скриптарница Факултета), уз приказ уплатнице за материјале трошкове уписа.

 

4. Две фотографије (4,5 цм висина x 3,5 цм ширина)

 

5. Страни студенти су дужни доставити доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и доказ да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

 

6. Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте и партиципације за студенте на Одељењу у Новом Саду (након извршеног уписа у амфитеатру)

 

Процедура за упис:

Корак 1:

На скриптарници факултета студент прилаже уплатницу за уплату материјалних трошкова уписа у износу од 6200,00 динара (без позива на број), на основу чега добија потребне образце за упис као и празан индекс;

 

Корак 2:

Студент предаје сву потребну документацију за упис у просторији одређеној на основу распореда уписа, где попуњава индекс и осталe обрасцe за упис. Студент је у обавези да се строго придржава распореда уписа.

 

Корак 3:

Студенти који добију уговор за плаћање школарине (и партиципације у Новом Саду) одлазе до шалтера банке или поште и врше потребне уплате позивајући се на обавезан модел и позив на број из Уговора. Уговори за школарину и партиципацију имају различите позиве на број!

 

Корак 4:

Након извршене уплате студент се враћа у просторију одређену за упис, приказује уплатницу, преузима свој индекс и тиме окончава поступак уписа.

 

Важно:

Не уплаћивати школарину и партиципацију пре него што се, на Факултету у просторији одређеној за упис, добије Уговор о плаћању школарине и/или партиципације!

 

Износ школарине:

    -     96.000,00 динара за самофинансирајуће студенте

    -     за студенте стране држављане 1.900 евра

 

Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа студенти потписују Уговор о плаћању школарине којим преузимају обавезу исплате укупног износа школарине. Том приликом је потребно приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине. Износ прве рате, у зависности од модела уговора за који сте се одлучили, дат је у табели 1:

 

 

Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа а након добијања Уговора за школарину

Уговор

Држављани Р.Србије

Страни држављани

2. рате

48.000,00 динара

-

3. рате

32.000,00 динара

            700 евра           

6. рата

16.000,00 динара

-

9. рата

11.000,00 динара

-

Напомена: Код уговора на 9 рата, износ последње (девете) рате износи 8.000,00 динара, а првих 8 рата изосе по 11.000,00 динара.

 

Износ партиципације за све студенте који наставу слушају на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 20.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 7.000,00 динара, друга до почетка  овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.

 

Приликом уписа, студенти ће се изјаснити у вези изборних предмета на првој години.

 

Изглед уплатнице за уплату материјланих трошкова уписа:

 

Изглед уплатнице за уплату школарине:

 

 

Изглед уплатнице за уплату партиципације:

 

У случају да су вам потребне додатне информације у вези уписа можете се јавити на следеће бројеве телефона: 024-628-090, 024/628-086, 021/485-2919 (радни дан од    8-15 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs