ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Студијски програми

Поштовани будући бруцоши!

Драго нам је да и ове године показујете велико интересовање путем е-маил-а и телефонских позива за упис на Економски факултет у Суботици, односно Одељењу Факултета у Новом Саду и Бујановцу. Ваша питања пажљиво читамо и пратимо, а као резултат, пред вама су странице са информацијама које вас занимају. Ако је питање које имате и након читања наредних редова остало без одговора, на располагању је електронска пошта: upis2017@ef.uns.ac.rs
или секретар Факултета Ђорђија Аксентијевић (024/628-084, радним данима од 10 до 14 часова).

Немојте се устручавати!

1. Какву диплому, односно звање, стичем на Економском факултету? 2. Која средња школа омогућује упис на Економски факултет? 3. Под којим условима се уписују држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству? 4. Под којим условима се уписују припадници српске националне мањине? 5. Под којим условима се уписују страни држављани? 6. Када и где се подноси пријава на Конкурс и која документа су потребна? 7. Када и где се организује пријемни испит? 8. Који предмети се полажу на пријемном испиту? 9. Који студијски програми могу да се упишу на Економском факултету у Суботици? 10. Из које литературе се спрема пријемни испит? 11. Где може да се купи Информативни билтен за полагање пријемног испита? 12. Систем бодовања? 13. Колико бодова је потребно да би се положио пријемни испит? 14. Са колико бодова је прошлих година вршен упис на терет буџета? 15. Где и када се објављују резултати пријемног испита? 16. Да ли постоји могућност достављања ранг-листе средњим школама? 17. Да ли је могуће приговорити на Прелиминарну ранг-листу? 18. Да ли освојено прво, друго или треће место на државним такмичењима ослобађају кандидата од полагања пријемног испита? 19. Када и где се врши упис у прву годину студија? 20. Да ли су могућа померања на ранг-листи ако се неко не упише? 21. Колика је школарина за самофинансирајуће студенте и да ли је могуће плаћање у више рата?

1. Какву диплому, односно звање, стичем на Економском факултету?

По завршетку четворогодишњих основних академских студија, студенти стичу звање дипломирани економиста. По завршетку основних студија, студент може да настави образовање на једногодишњим мастер студијама. При томе, поштујући промене афинитета студента, студијски програм мастер студија не мора да буде идентичан завршеном студијском програму на основним студијама. Након завршетка мастер студија стиче се звање мастер економиста.

2. Која средња школа омогућује упис на Економски факултет?

Право да упишу Економски факултет у Суботици имају сва лица са завршеном средњом школом четворогодишњег трајања.

3. Под којим условима се уписују држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству?

Приликом пријављивања на конкурс, држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али у тренутку уписа нострификација мора бити завршена.

Држављанин Републике Србије који је средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана првог конкурсног рока није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року. Кандидат сам нострификује сведочанства неког разреда или диплому у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Држављанин Републике Србије који је средњу школу завршио у иностранству, може се уписати на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију студената.

4. Под којим условима се уписују припадници српске националне мањине?

Припадник српске националне мањине из суседне земље може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа. Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али у тренутку уписа нострификација мора бити завршена.

Кандидат сам нострификује сведочанства неког разреда или диплому у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Дипломе и сведочанства из Републике Српске не подлежу поступку нострификације и еквиваленције. Суседне земље у смислу ове одредбе су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Кандидати своју националну припадност потврђују писаном изјавом (формулар ће благовремено бити објављен на веб страници факултета).

5. Под којим условима се уписују страни држављани?

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али у тренутку уписа нострификација мора бити завршена. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

6. Када и где се подноси пријава на Конкурс и која документа су потребна?

Пријава на Конкурс се подноси у Суботици, Сегедински пут бр. 9-11, у просторијама Економског факултета, и на Одељењима у Новом Саду и Бујановцу, крајем јуна, што ће бити познато објављивањем Конкурса за упис студената на прву годину основних академских студија за важећу школску годину.

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који се добија на Факултету, или се може попунити и послати електронским путем), кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- личну карту (која се подноси на увид) и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту),
- доказ о уплати трошкова полагања пријемног испита у износу од 7.300,00 динара на текући рачун факултета 840-5334760-72

Напомена: кандидатима који су претходно извршили уплату за похађање припремне наставе за полагање пријемног испита, уплаћени трошкови за припремну наставу, биће признати за трошкове полагања пријемног испита. Да би се ова уплата признала, кандидати су дужни да приликом предаје документације, доставе и наведену уплатницу као доказ о извршеној уплати

Пријаву на Конкурс кандидати подносе лично, а уколико су спречени, пријаву може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

7. Када и где се организује пријемни испит?


Пријемни испит се полаже у Суботици, Новом Саду и Бујановцу, почетком јула, по распореду који ће бити објављен на огласној табли и веб сајту Факултета, а у складу са јединственим Конкурсом који расписује Универзитет у Новом Саду.

Приликом приступања полагању пријемног испита обавезна је лична исправа (лична карта, пасош).

8. Који предмети се полажу на пријемном испиту?

На пријемном испиту се полажу два, од следећих пет предмета:

1. Основи економије,
2. Пословна економија,
3. Информатика,
4. Математика,
5. Филозофија са логиком.

На пријемном испиту из математике дозвољено је коришћење свески са формулама (Збирка математичких формула), али искључиво оних које се могу купити у скриптарници Економског факултета.

Приликом подношења докумената на Конкурс, кандидат бира предмете које жели да полаже на пријемном испиту.

Такође, кандидатима ће бити пружена могућност да се изјасне о редоследу својих преференција, по питању начина финансирања, студијског програма и локације студирања. (додатно упутство за попуњавање пријавног листа можете да погледате и ОВДЕ).


Накнадне измене преференција кандидата изражених приликом подношења докумената на Конкурс, након објављивања прелиминарне или коначне ранг-листе, нису могуће.

9. Који студијски програми могу да се упишу на Економском факултету у Суботици?

Студијски програми основних академских студија су следећи:
Аграрна економија и агробизнис,
Европска и међународна економија и бизнис,
Финансије, банкарство и осигурање,
Маркетинг,
Менаџмент,
Пословни информациони системи,
Рачуноводство и ревизија,
Трговина.

Детаљније информације о студијским програмима су дате на веб сајту Факултета www.ef.uns.ac.rs.

Линк: http://www.ef.uns.ac.rs/beta/ofakultetu/studijskiplanovi/osnovnestudije.htm

10. Из које литературе се спрема пријемни испит?

Литература на основу које се састављају тестови за пријемни испит и наставни програми предмета из којих се полаже пријемни испит, детаљно су описани у Информативном билтену, а обухватају градиво из уџбеника за економску средњу школу и гимназију. Информативни билтен за полагање пријемног испита садржи и задатке са пријемних испита из ранијих година. Посебно вам скрећемо пажњу да за полагање пријемног испита за упис на Економски факултет НЕ ПОСТОЈИ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНА ЛИСТА ПИТАЊА за пријемни испит.

11. Где може да се купи Информативни билтен за полагање пријемног испита?


Електронска верзија билтена се од ове године може преузети бесплатно на овој страници:
Линк за пријаву на маил листу и преузимање бесплатног информативног билтена са питањима са пријемног испита 2016. године >>

Билтени ОД ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА се могу купити у скриптарницама Факултета, у Суботици и на Одељењу у Новом Саду,
или наручити електронским путем.
Више детаља >>

12. Систем бодовања?

Кандидат може да освоји укупно 100 бодова. Од тога, највише 40 на основу успеха у средњој школи, а највише 60 на основу постигнутог успеха на пријемном испиту (30 бодова по предмету).

13. Колико бодова је потребно да би се положио пријемни испит?


Да бисте положили пријемни испит, укупан број поена освојен на пријемном испиту мора да буде најмање 14, при чему ни на једном тесту не сме бити мање од 5 поена. На пример, ако је кандидат на једном предмету, из којег полаже пријемни испит, освојио 4 поена, а на другом 10, кандидат није положио пријемни испит, иако је укупан број поена 14. Међутим, комбинација 5 и 9 поена, значи да је кандидат положио пријемни испит. На основу успеха у средњој школи кандидат може да има најмање 16 бодова. Да би се кандидат уписао на Економски факултет, збир бодова остварених на основу успеха у средњој школи и бодова постигнутих на пријемном испиту, мора да буде најмање 30.

14. Са колико бодова је прошлих година вршен упис на терет буџета?


Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних академских студија.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом, и има више од 50 бодова.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг-листи налази до утврђеног броја студената и има најмање 30 бодова.

Табеларни приказ минималног броја бодова који је био потребан за упис студија на терет буџета у 2014. , 2015. и 2016. години.

Студијски програм 2014. 2015. 2016.
СУ НС СУ НС СУ НС
Аграрна економија и агробизнис 87,26 93,84 85,76 87,70 79,04 87,82
Европска економија и бизнис 89,52 94,00 93,36 89,76 65,28 88,20
Финансије, банкарство и осигурање 76,24 95,26 55,02 86,50 71,84 90,82
Маркетинг 88,00 95,92 80,90 92,74 65,44 90,32
Менаџмент 84,40 93,46 77,36 89,36 59,66 89,14
Пословни информациони системи 88,68 97,62 86,16 93,20 83,16 93,76
Рачуноводство и ревизија 97,00 99,54 94,02 98,54 77,68 95,98
Трговина 84,52 94,00 77,00 92,12 68,42 87,82


15. Где и када се објављују резултати пријемног испита?


Прелиминарни резултати пријемног испита ће бити објављени на веб сајту и на огласној табли Факултета (у Суботици, у Новом Саду, као и на Одељењу Факулета у Бујановцу), а према роковима утврђеним Конкурсом за упис на прву годину основних академских студија за текућу школску годину.

16. Да ли постоји могућност достављања ранг-листе средњим школама?


Постоји могућност да се ранг-листе пошаљу електронским путем у средње школе - довољно је да се директор, секретар школе или педагог обрате писмено декану Факултета.

17. Да ли је могуће приговорити на Прелиминарну ранг-листу?


Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, односно да је његово право повређено, може поднети приговор декану Факултета, у року од 36 сати од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб сајту Факултета. Декан доноси Одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу на Одлуку декана Савету Факултета у року од 24 сата од пријема исте. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема.

Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама Факултет утврђује и објављује Коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним Конкурсом. Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.

18. Да ли освојено прво, друго или треће место на државним такмичењима ослобађају кандидата од полагања пријемног испита?


Освојено једно од прва три места, у трећем и четвртом разреду средње школе, на државном (организатор надлежно државно министарство) или међународном такмичењу из предмета наведених за полагање пријемног испита, ослобађају кандидата од полагања пријемног испита из тог предмета, у складу са Статутом Факултета, и признаје се максималних 30 поена.

Напомена: Освојена награда са такмичења из једног предмета, не ослобађа кандидата полагања пријемног испита из другог предмета.

19. Када и где се врши упис у прву годину студија?


Упис у прву годину студија ће се обавити половином јула, а према распореду који ће благовремено бити објављен на огласној табли и веб сајту Факултета.

Приликом уписа, треба поднети следећа документа:

1. два обрасца ШВ-20,
2. индекс,
3. две фотографије (3,5 x 4,5 цм),
4. доказ о извршеној уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
5. доказ о извршеној уплати материјалних трошкова уписа за све студенте (износ 6.200,00 динара, уплата на текући рачун факултета 840-5334760-72).

Износи и бројеви рачуна на које треба извршити уплате биће благовремено објављени на веб сајту Факултета.

Студенти који су приликом пријављивања на конкурс поднели фотокопије докумената (питање бр. 6) приликом уписа су обавезни да приложе оригинална документа.

Фотокопије докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.

Кандидати се уписују лично, а уколико су спречени, упис може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

20. Да ли су могућа померања на ранг-листи ако се неко не упише?

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати следећег кандидата по редоследу на коначној ранг-листи, одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања.

21. Колика је школарина за самофинансирајуће студенте и да ли је могуће плаћање у више рата?


Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 96.000 динара, односно 1.900 € за студенте стране држављане.

Студентима ће бити омогућено, уколико желе, плаћање школарине у две, три, шест, односно девет рата.