ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Студијски програми

Поштовани будући бруцоши!

Драго нам је да и ове године показујете велико интересовање путем е-маил-а и телефонских позива за упис на Економски факултет у Суботици, односно Одељењу Факултета у Новом Саду и Бујановцу. Ваша питања пажљиво читамо и пратимо, а као резултат, пред вама су странице са информацијама које вас занимају. Ако је питање које имате и након читања наредних редова остало без одговора, на располагању је електронска пошта: upis2019@ef.uns.ac.rs
или Руководилац Студентске службе факултета Стевица Дивнић ( 024-628-090 радним данима од 10 до 14 часова).

Немојте се устручавати!

1. Какву диплому, односно звање, стичем на Економском факултету? 2. Која средња школа омогућује упис на Економски факултет? 3. Под којим условима се уписују држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству? 4. Под којим условима се уписују припадници српске националне мањине? 5. Под којим условима се уписују страни држављани? 6. Када и где се подноси пријава на Конкурс и која документа су потребна? 7. Када и где се организује пријемни испит? 8. Који предмети се полажу на пријемном испиту? 9. Који студијски програми могу да се упишу на Економском факултету у Суботици? 10. Из које литературе се спрема пријемни испит? 11. Где може да се купи Информативни билтен за полагање пријемног испита? 12. Систем бодовања? 13. Колико бодова је потребно да би се положио пријемни испит? 14. Са колико бодова је прошлих година вршен упис на терет буџета? 15. Где и када се објављују резултати пријемног испита? 16. Да ли постоји могућност достављања ранг-листе средњим школама? 17. Да ли је могуће приговорити на Прелиминарну ранг-листу? 18. Да ли освојено прво, друго или треће место на државним такмичењима ослобађају кандидата од полагања пријемног испита? 19. Када и где се врши упис у прву годину студија? 20. Да ли су могућа померања на ранг-листи ако се неко не упише? 21. Колика је школарина за самофинансирајуће студенте и да ли је могуће плаћање у више рата?

1. Какву диплому, односно звање, стичем на Економском факултету?

По завршетку четворогодишњих основних академских студија, студенти стичу звање дипломирани економиста, док студенти студијског програма Пословна информатика стичу звање дипломирани пословни информатичар. По завршетку основних студија, студент може да настави образовање на једногодишњим мастер студијама. При томе, поштујући промене афинитета студента, студијски програм мастер студија не мора да буде идентичан завршеном студијском програму на основним студијама. Након завршетка мастер студија стиче се звање мастер економиста.

2. Која средња школа омогућује упис на Економски факултет?

Право да упишу Економски факултет у Суботици имају сва лица са завршеном средњом школом четворогодишњег трајања.

3. Под којим условима се уписују држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству?

Држављанин Републике Србије који је у школској 2018/2019. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступуку нострификације (у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте одређене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, у другом конкурсном року.
Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију студената.
Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Агенције за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51 (линк: http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом конкурсном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року воскошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно односно Агенције за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51, о нострификацији његове средњошколске исправе.

4. Под којим условима се уписују припадници српске националне мањине?

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2019/2020. години може уписати прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа. Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али до почетка наставе нострификација мора бити завршена и достављена Факултету. Кандидат сам нострификује сведочанства неког разреда или диплому у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, односно Агенцији за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51 (линк: http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/ ). Дипломе и сведочанства из Републике Српске не подлежу поступку нострификације и еквиваленције. Суседне земље у смислу ове одредбе су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (модел изјаве објављен на сајту Факултета).

5. Под којим условима се уписују страни држављани?

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али у тренутку уписа нострификација мора бити завршена. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

6. Када и где се подноси пријава на Конкурс и која документа су потребна?

Пријава на Конкурс се подноси у Суботици у просторијама Економског факултета (Сегедински пут бр. 9-11), и на Одељењима у Новом Саду (Др Симе Милошевића 16), и Бујановцу (Карађорђа Петровића бб), у другој половини јуна месеца (тачни датуми пријаве биће објављени у тексту Конкурса за упис студената у прву годину основних студија за текућу школску годину).

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који се добија на Факултету, или се може попунити и послати електронским путем), кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- личну карту (која се подноси на увид) и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту),
- доказ о уплати трошкова полагања пријемног испита у износу од 7.300,00 динара на текући рачун факултета 840-5334760-72
primer uplatnice
Пријаву на Конкурс кандидати подносе лично, а уколико су спречени, пријаву може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

7. Када и где се организује пријемни испит?

Пријемни испит се полаже у Суботици и Новом Саду 1. јула 2019.године (од 10:00 и евентуално 12:30 часова) и Бујановцу 3. јула 2019. године од 10 часова, по распореду који ће бити објављен на огласној табли и веб сајту Факултета, а у складу са јединственим Конкурсом који расписује Универзитет у Новом Саду.
Приликом приступања полагању пријемног испита обавезна је лична исправа (лична карта, пасош).

8. Који предмети се полажу на пријемном испиту?

На пријемном испиту се полажу два, од следећих пет предмета:

1. Основи економије,
2. Пословна економија,
3. Информатика,
4. Математика,
5. Филозофија са логиком.

На пријемном испиту из математике дозвољено је коришћење свески са формулама (Збирка математичких формула), али искључиво оних које се могу купити у скриптарници Економског факултета.

Приликом подношења докумената на Конкурс, кандидат бира предмете које жели да полаже на пријемном испиту.

Такође, кандидатима ће бити пружена могућност да се изјасне о редоследу својих преференција, по питању начина финансирања, студијског програма и локације студирања.


Накнадне измене преференција кандидата изражених приликом подношења докумената на Конкурс, након објављивања прелиминарне или коначне ранг-листе, нису могуће.

9. Који студијски програми могу да се упишу на Економском факултету у Суботици?

Студијски програми основних академских студија су следећи:
Аграрна економија и агробизнис,
Европска и међународна економија и бизнис,
Финансије, банкарство и осигурање,
Маркетинг,
Менаџмент,
Пословнa информатика,
Рачуноводство и ревизија,
Трговина.

Детаљније информације о студијским програмима су дате на веб сајту Факултета www.ef.uns.ac.rs.
Детаљне информације о новом студијском програму “Пословна информатика” >>

Линк: http://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/studijski-planovi/osnovne-studije.php

10. Из које литературе се спрема пријемни испит?

Упутство о литератури из које се спрема пријемни испит, питања која се припремају за пријемни испит и одговоре на њих могуће је наћи прављењем налога по упутству на линку испод:

 

11. Где може да се преузме Збирка задатака за припрему пријемног испита?

12. Систем бодовања?

Кандидат може да освоји укупно 100 бодова. Од тога, највише 40 на основу успеха у средњој школи, а највише 60 на основу постигнутог успеха на пријемном испиту (30 бодова по предмету).

13. Колико бодова је потребно да би се положио пријемни испит?


Да бисте положили пријемни испит, укупан број поена освојен на пријемном испиту мора да буде најмање 14, при чему ни на једном тесту не сме бити мање од 5 поена. На пример, ако је кандидат на једном предмету, из којег полаже пријемни испит, освојио 4 поена, а на другом 10, кандидат није положио пријемни испит, иако је укупан број поена 14. Међутим, комбинација 5 и 9 поена, значи да је кандидат положио пријемни испит. На основу успеха у средњој школи кандидат може да има најмање 16 бодова. Да би се кандидат уписао на Економски факултет, збир бодова остварених на основу успеха у средњој школи и бодова постигнутих на пријемном испиту, мора да буде најмање 30.

14. Са колико бодова је прошлих година вршен упис на терет буџета?


Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних академских студија.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом, и има више од 50 бодова.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг-листи налази до утврђеног броја студената и има најмање 30 бодова.
Табеларни приказ минималног броја бодова који је био потребан за упис студија на терет буџета у 2018. години:


* На одељењу у Бујановцу прошле школске године било је предвиђено само буџетско финансирање и на располагању је било 90 места.

15. Где и када се објављују резултати пријемног испита?

Прелиминарни и коначни резултати пријемног испита ће бити објављени на веб сајту и на огласној табли Факултета (у Суботици, у Новом Саду, као и на Одељењу Факулета у Бујановцу), а према роковима утврђеним Конкурсом за упис на прву годину основних академских студија за текућу школску годину.

16. Да ли постоји могућност достављања ранг-листе средњим школама?


Постоји могућност да се ранг-листе пошаљу електронским путем у средње школе - довољно је да се директор, секретар школе или педагог обрате писмено декану Факултета.

17. Да ли је могуће приговорити на Прелиминарну ранг-листу?


Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, односно да је његово право повређено, може поднети приговор декану Факултета, у року од 36 сати од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб сајту Факултета. Декан доноси Одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу на Одлуку декана Савету Факултета у року од 24 сата од пријема исте. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема.

Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама Факултет утврђује и објављује Коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним Конкурсом. Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.

18. Да ли освојено прво, друго или треће место на државним такмичењима ослобађају кандидата од полагања пријемног испита?


Освојено једно од прва три места, у трећем и четвртом разреду средње школе, на државном (организатор надлежно државно министарство) или међународном такмичењу из предмета наведених за полагање пријемног испита, ослобађају кандидата од полагања пријемног испита из тог предмета, у складу са Статутом Факултета, и признаје се максималних 30 поена.

Напомена: Освојена награда са такмичења из једног предмета, не ослобађа кандидата полагања пријемног испита из другог предмета.

19. Када и где се врши упис у прву годину студија?

Упис у прву годину студија ће се обавити према распореду који ће благовремено бити објављен на огласној табли и веб сајту Факултета, у Суботици, Новом Саду, као и на Одељењу Факулета у Бујановцу, а према роковима утврђеним Конкурсом за упис на прву годину основних академских студија за текућу школску годину.
Приликом уписа, треба поднети следећа документа:

1. два обрасца ШВ-20,
2. индекс,
3. две фотографије (3,5 x 4,5 цм),
4. доказ о извршеној уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
5. доказ о извршеној уплати материјалних трошкова уписа за све студенте (износ 6.200,00 динара, уплата на текући рачун факултета 840-5334760-72).

Износи и бројеви рачуна на које треба извршити уплате биће благовремено објављени на веб сајту Факултета.
Студенти који су приликом пријављивања на конкурс поднели фотокопије докумената (питање бр. 6) приликом уписа су обавезни да приложе оригинална документа.
Фотокопије докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.
Кандидати се уписују лично, а уколико су спречени, упис може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

20. Да ли су могућа померања на ранг-листи ако се неко не упише?

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати следећег кандидата по редоследу на коначној ранг-листи, одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања.

21. Колика је школарина за самофинансирајуће студенте и да ли је могуће плаћање у више рата?


Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 96.000 динара, односно 1.900 € за студенте стране држављане.

Студентима ће бити омогућено, уколико желе, плаћање школарине у две, три, шест, односно девет рата.