ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

Садржи све информације које би будуће студенте могле занимати приликом припреме за пријемни испит:

 • који задаци су били на пријемном испиту претходнe годинe,

 • списак области и литературе из које се спрема пријемни испит.


Електронска верзија билтена се од ове године може преузети бесплатно на овој страници:
Линк за пријаву на маил листу и преузимање бесплатног информативног билтена са питањима са пријемног испита 2016. године >>

Билтени ОД ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА се могу купити у скриптарницама Факултета, у Суботици и на Одељењу у Новом Саду,
или наручити електронским путем.
Више детаља >>

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Будућим студентима омогућено је да се припреме за предстојећи пријемни испит похађајући припремну наставу. Наставу реализују предавачи са Економског факултета у Суботици, из предмета који се полажу на пријемном испиту.

Пријава и информације о припремној настави 2017. године >>

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА 1. ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Пријављивање на Конкурс се подноси у просторијама Економског факултета:

 • у Суботици (зграда Факултета у улици Сегедински пут бр. 9-11)

 • у Новом Саду (зграда Одељења Факултета у Новом Саду у улици др Симе Милошевића 16)

 • у Бујановцу (зграда Одељења Факултета у Бујановцу у улици Карађорђа Петровића ББ)


Датуми пријаве: Пријаву на Конкурс кандидати подносе лично, а уколико су спречени, пријаву може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 1. Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који се добија на Факултету, или се може попунити и послати електронским путем), кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:

 2. сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,

 3. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

 4. личну карту (која се подноси на увид) и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту),

 5. доказ о уплати 7.300,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун Економског Факултета, број 840-5334760-72.* (НАПОМЕНА: кандидатима који су претходно извршили уплату за похађање припремне наставе за полагање пријемног испита, уплаћени трошкови за припремну наставу, биће признати за трошкове полагања пријемног испита. Да би се ова уплата признала, кандидати су дужни да приликом предаје документације, доставе и наведену уплатницу као доказ о извршеној уплати)


Битно:
Приликом подношења докумената на Конкурс, кандидат бира предмете које жели да полаже на пријемном испиту.
Кандидат је, такође, у обавези да се изјасни о редоследу својих преференција, по питању:

 • начина финансирања,

 • студијског програма и

 • локације студирања (додатно упутство за попуњавање пријавног листа можете да погледате и овде (линк):).


Накнадне измене преференција кандидата изражених приликом подношења докумената на Конкурс, након објављивања прелиминарне или коначне ранг-листе, нису могуће.

ДАН ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријеми испит за кандидате који су документа предали на факултету у Суботици полаже се у седишту Факултета у Суботици; за кандидате који су документа предали у Новом Саду - на Одељењу Факултета у Новом Саду; а за кандидате који су докуме нта предали на факултету у Бујановцу – на Одељењу Факултета у Бујановцу. Распоред полагања ће бити благовремено објављен на огласној табли и веб сајту Факултета у складу са јединственим Конкурсом који расписује Универзитет у Новом Саду.

Приликом приступања полагању пријемног испита обавезна је лична исправа (лична карта, пасош). Предвиђено време трајања испита је 2 сата.

На пријемном испиту се полажу два, од следећих пет предмета:

 • Основи економије,

 • Пословна економија,

 • Информатика,

 • Математика (на пријемном испиту из математике дозвољено је коришћење свески са формулама - Збирка математичких формула, али искључиво оних које се могу купити у скриптарници Економског факултета)

 • Филозофија с логиком,


(Приликом подношења докумената на Конкурс, кандидат бира предмете које жели да полаже на пријемном испиту.)

Да бисте положили пријемни испит, укупан број поена освојен на пријемном испиту мора да буде најмање 14, при чему ни на једном тесту не сме бити мање од 5 поена.

Освојено једно од прва три места, у трећем и четвртом разреду средње школе, на државном (организатор надлежно државно министарство) или међународном такмичењу из предмета наведених за полагање пријемног испита, ослобађају кандидата од полагања пријемног испита из тог предмета и признаје му се максималних 30 поена.

Прелиминарни резултати пријемног испита ће бити објављени на веб сајту и на огласној табли Факултета (у Суботици, као и на Одељењима Факулета у Новом Саду и Бујановцу).

Коначни резултати пријемног испита ће бити објављени на веб сајту и на огласној табли Факултета, на све три локације.

ДАН УПИСА НА ФАКУЛТЕТ

Упис на факултет се врши на основу распореда који ће, приликом објављивања коначне ранг листе, бити објављен на огласној табли и веб сајту Факултета. Документа која је потребно понети приликом уписа су:
 • два образца ШВ-20 и индекс (добијају се на шалтеру Скриптарнице факултета и Одељења, уз приказ уплате материјалних трошкова уписа);
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
 • доказ о уплати накнаде за упис – материјални трошкови уписа 6.200,00 динара (уплата на текући рачун факултета 840-5334760-72);
 • доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (омогућено је плаћање школарине у ратама, на начин који ће бити дефинисан на сајту факултета, приликом објављивања коначне ранг листе)
 • студенти који су приликом пријављивања на конкурс поднели фотокопије докумената приликом уписа су обавезни да приложе оригинална документа (фотокопије докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис).

Износи и бројеви рачуна на које треба извршити уплате биће благовремено објављени на веб сајту Факултета.
Упис ће се вршити:
 • у седишту Факултета у Суботици за кандидате који су рангирани на локцији у Суботици:
 • на Одељењу Факултета у Новом Саду за кандидате који су рангирани на локацији у Новом Саду:
 • на Одељењу Факултета у Бујановцу за кандидате који су рангирани на локацији у Бујановцу:

Кандидати се уписују лично, а уколико су спречени, упис може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

ШКОЛАРИНА

Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 96.000,00 динара. Висина школарине за студенте стране држављане износи 1.900,00 €.

Студентима је омогућено да, уколико желе, плаћање школарине у две, три, шест, односно девет рата.

Студенти који наставу слушају на Одељењу факултета у Новом Саду, на основу Трошковника факултета, плаћају и износ од 20.000,00 динара као партиципацију у трошковима за организовање наставе на Одељењу факултета у Новом Саду.
Овај износ може да се плати у целости, две или три рате (прва рата се плаћа приликом уписа).