АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИС

АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИС је један од најстаријих студијских програма на Факултету, утемељен на предиспозицији за пољопривреду и прехрамбену производњу нашег ближег окружења. Намера нам је да вас оспособимо да организујете процесе и водите пословање агропривредних субјеката.
На овом студијском програму студенти се оспособљавају да овладају:

 • агротехничко-економским знањима неопходним менаџеру у агроекономији и агробизнису,

 • да организују процесе рада у пољопривредним газдинствима, да створе ефикасну рачуноводствену информациону основу, да ефикасно управљају газдинством,

 • да доносе оптималне одлуке о тржишту пољопривредно прехрамбених производа,

 • да креирају и анализирају аграрну политику,

 • да оцењују пројекте одрживог руралног развоја,

 • да програмирају и моделирају економске међузависности у агробизнис сектору.

Овде можете погледати које предмете садржи овај студијски програм >>

ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС тренутно је једини студијских програм таквог профила на државним економским факултетима у Србији, који омогућава студентима да се оспособе за дефицитарна занимања из области међународне економије и пословања, као и послове у институцијама Републике Србије који се односе на прилагођавање правилима и стандардима Европске уније.
Послови које може да обавља дипломирани студент:

 • Послови у иностранству: мултинационалне компаније - међународни бизнис;

 • међународни консалтинг;

 • економска и регионална представништва Србије у међународним институцијама и институцијама Европске уније;

 • мала и средња предузећа - међународни бизнис.

 • Послови у земљи: мултинационалне компаније - послови са иностранством;

 • међународни консалтинг;

 • републичка, покрајинска и локална економска администрација - економска сарадња са иностранством, посебно послови у вези са процесом европских интеграција;

 • мала и средња предузећа - послови са иностранством;

 • невладин сектор - међународна сарадња.
Овде можете погледати које предмете садржи овај студијски програм >>

ФИНАНСИЈЕ БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

ФИНАНСИЈЕ БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ је један од најпопуларнијих студијских програма на Факултету, на коме нам је намера да вас научимо да осетите пулс финансијских тржишта да се припремите за разумевање комплексног и разноврсног миљеа финансија банкарства и осигурања.
На овом студијском програму студенти се оспособљавају да овладају:

 • знањима из области монетарних и фискалних финансија, пореског система и пореске политике, финансија предузећа и банака, банкарског и брокерског пословања, израде инвестиционих пројеката, финансијске анализе, међународних финансија, информационих технологија применљивих у банкарству и осигурању,

 • знањима за анализу и синтезу, као и стварање професионалног мишљења, посебно код финансијске анализе,

 • сазнају важност и значај банака и других финансијских институција за несметано функционисање економије,

 • методолошким знањима, која су везана за све аспекте деловања банкарског система уз практичну и оперативну примену знања.

Овде можете погледати које предмете садржи овај студијски програм >>

МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ је у врху популарности код будућих студената, доминантно окренут проучавању тржишта и разумевању потрошача – студијски програм на којем вас учимо да видите више и даље од других у беспоштедној конкурентској борби.
На овом студијском програму студенти стичу:

 • конкретна, темељна управљачко-економска знања, као и специјалистичка знања из области маркетинга,

 • основе и менаџмента и маркетинга – процес управљања, стратешког управљања и маркетинга, планирање маркетинг активности,

 • способности за спровођење најсложенијих маркетинг активности, контролу маркетинг активности, и то на највишем нивоу менаџмента.

Овде можете погледати које предмете садржи овај студијски програм >>

МЕНАЏМЕНТ

МЕНАЏМЕНТ је студијски програм на коме вас позивамо да узмете кормило у своје руке – ваш задатак је да управљате ограниченим ресурсима организација и да кроз процесе планирања, организовања и контроле нађете најбољу употребу за њих.
На овом студијском програму студенти се оспособљавају да овладају:

 • знањима за ефикасно управљање процесима у индустријским, комуналним, туристичко-угоститељским и еколошким системима, као областима у којима се остварује изузетно динамичан раст и развој: развој људских ресурса, иновативни прилаз менаџменту, пројектовање развоја система у складу с визијом и мисијом фирме,

 • основним знањима и функцијама менаџмента (планирање, организовање, кадровање, вођење и контрола) у савременим условима пословања,

 • комуникационим и мотивационим аспектима развоја и лидерства,

 • методолошким способностима баратања окружењем, организовањем времена, доношења одлука или решавања проблема,

 • Способностима за критичко разумевање и примену савремених техника у планирању, организовању, мотивацији и вођењу, управљању људским ресурсима, те контроли,

Овде можете погледати које предмете садржи овај студијски програм >>

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Детаљне информације о новом студијском програму “Пословна информатика” >>

Успешне приче наших бивших студената >>

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА вам нуде два комплементарна знања, познавање пословне економије и информационих технологија. Ово је добитна комбинација у савременом дигиталном свету.
На овом студијском програму студенти се оспособљавају да овладају:

 • знањима неопходним за употребу информатичких технологија у пословним информационим системима,

 • знањима за пројектовање информационих система,

 • да администрирају базе података,

 • да програмирају у модерним програмским језицима,

 • да буду консултанти у имплементацији ЕРП система,

 • да буду експерти за пословну интелигенцију,

 • да креирају, прилагођавају, имплементирају информациони систем према потребама корисника,

 • да управљају информационим ресурсима, као и да их експлоатишу.

Овде можете погледати које предмете садржи овај студијски програм >>

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА је студијски програм који настоји да развије и унапреди вашу способност праћења, анализе и разумевања пословних процеса. Учимо вас конкретним и практичним знањима из рачуноводствено - финансијског извештавања и ревизорске праксе.
На овом студијском програму студенти стичу:

 • конкретна, темељна и специјалистичка знања из области рачуноводства и ревизије,

 • сазнања о систему двојног књиговодства и његовим инструментима,

 • способности за вођење књиговодствених евиденција, рачуноводствене документације и праћење контног оквира,

 • способности израде основних рачуноводствено - финансијских извештаја на основу пословних догађаја у производним и трговинским пословним субјектима, односно способности практичне и оперативне примене теоријских знања,

 • способности за праћење хронологије и методологије ревизије кроз коју се стиче уверавање о истинитости и објективности финансијских извештаја,

 • знања за примену међународних стандарда ревизије и етике у ревизији, вредновање доказа, интерне контроле, завршне ревизију и ревизорских извештаја,

 • способности и знања за рад у професионалним ревизорским организацијама и ревизорским фирмама.

Овде можете погледати које предмете садржи овај студијски програм >>

ТРГОВИНА

ТРГОВИНА вас припрема за глобализацију тржишта и савремене услове пословања наоружавајући вас знањима из области трговине, логистике и маркетинга. Традиционални студијски програм од оснивања Факултета обучава вас за управљање маркетинг каналима.
На овом студијском програму студенти стичу:

 • конкретна, темељна и специјалистичка знања из области трговине, маркетинга и логистике,

 • оспособљеност да обављају послове планирања, дизајнирања и вођења канала маркетинга; кооперацију и интеграцију у каналима маркетинга; развијање стратегијског партнерства и анализу и контролу канала маркетинга.


Овде можете погледати које предмете садржи овај студијски програм >>