Departman: Departman za menadžment
Predmeti: Projektni menadžment, Preduzetništvo
Kabinet: 341, Subotica
Termin konsultacija: sreda
: 10-12 SU, utorak:10-12 NS
Telefon: 024/628-141
Mail: bobera@eccf.su.ac.yu

Rođen je 1962. godine u Jagodnjaku. Osnovnu školu je završio Kneževim Vinogradima, a Ekonomsku školu u Belom Manastiru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1986. godine, odbranivši rad pod naslovom "Procesi koncentracije i centralizacije kapitala u kasnom kapitalizmu". Magistarski rad s temom "Istorijska škola političke ekonomije kod Srba i Hrvata do Prvog svetskog rata" odbranio je 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Opšta teorijska ekonomija. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Tehnički progres i njegovo određenje prema menadžmentu" odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1999. godine.

Od 1986. do 1991. godine radio je kao asistent-pripravnik na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 1993. do 1999. godine izabran je u zvanje asistent na Ekonomskom fakultetu u Subotici. U zvanje docenta, za naučnu oblast menadžment, izabran je 1999. godine, a u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast menadžment biran je 2004. godine.

Na stručnom usavršavanju u Ramsgateu, Engleska, proveo je tri meseca tokom 1996. godine.
Na kraćem stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Minsteru, SR Nemačka boravio je 2001. godine.
Na naučnom usavršavanju na Portland State University, School of Business Administration, SAD boravio je 2003. godine u trajanju od 3 meseca.