BANKARSTVO


Oznaka: 229BAN

Koordinator predmeta: Dr Nenad Vunjak, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Proučavanjem predmeta studenti stiču teorijska i praktična znanja iz područja: poslovanja centralne banke i poslovnih banaka, strategije prikupljanja i plasiranja sredstava, upravljanja rizicima, likvidnosti i profitabilnosti banaka, elektronskog bankarstva, strategije regulacije u supervizije banaka, instrumenata unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa.

Sadržaj predmeta: Geneza i praksa domicilnog bankarstva. Komparativni bankarski sistemi u razvijenim zemljama. Karakteristike centralne banke. Finansijski investicioni potencijal banaka. Strategija upravljanja bilansom stanja i bilansom uspeha banaka. Strategija bankarskog poslovanja (likvidnost, profitabilnost, bonitet banaka). Bazelski principi u funkciji poslovanja banaka. Elektronski novac i Internet bankarstvo. Instrumenti unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 101MAK (Makroekonomija).

Jezik izvođenja predmeta: srpski