EKONOMETRIJA


Oznaka: 213EKM

Koordinator predmeta: Dr Tibor Kiš, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet osposobljava studente usmerenja Kvantitativna ekonomija da primenjuju osnovne pojmove i metode ekonometrijske analize. Pažnja se posvećuje problemima formulisanja regresionih modela u smislu obuhvatanja veza međuzavisnosti ekonomskih pojava i procesa. Pružaju se osnovna znanja u oblasti ocenjivanja, testiranja, koja obezbeđuju da studenti mogu interpretirati ekonometrijske modele različitih tipova. Posebno se obrađuju problemi neispunjenosti tradicionalnih pretpostavki.

Sadržaj predmeta: Kvantitativna istraživanja u ekonomiji i ekonomski modeli. Ekonometrija i ekonometrijska istraživanja. Jednostavni ekonometrijski modeli. Ocenjivanje u uslovima neispunjenih pretpostavki o slučajnom članu modela. Multikolinearnost. Specijalne promenljive ekonometrijskih modela. Dinamički ekonometrijski modeli. Modeli simultanih jednačina.

Oblici provere znanja:
 ▪ domaći zadaci
 ▪ seminarski rad
 ▪ tri testa
 ▪ kolokvijum
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 103MAT (Matematika za ekonomiste).

Jezik izvođenja predmeta: srpski, mađarski.