EKONOMIKA PREDUZEĆA


Oznaka: 106EKP

Koordinator predmeta: Dr Klara Jakovčević, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/2

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet pruža studentima fundamentalno znanje iz ekonomike preduzeća, znanje koje će omogućiti da se savladaju osnovni ekonomski pojmovi iz oblasti: ulaganja i rezultata reprodukcije, faktora ulaganja i rezultata, parcijalnih i ukupnih pokazatelja ekonomskog uspeha robnog proizvođača, raspodele rezultata reprodukcije.

Sadržaj predmeta: Elementi determinante ekonomije preduzeća. Ulaganja u reprodukciju. Teorija troškova. Angažovanje kapitala u reprodukciji i rezultati reprodukcije. Optimalizacija dobiti. Raspodela dobiti. Produktivnost rada. Princip ekonomičnosti. Princip rentabilnosti. Stopa dobiti kao pokazatelj ekonomskog uspeha.

Oblici provere znanja:
 ▪ seminarski rad
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.