FILOZOFIJA


Oznaka: 107FIL

Koordinator predmeta: Dr Branko Balj, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/2

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Izučavanjem predmeta studenti će steći znanje o osnovama razumevanja duhovnog horizonta savremenosti, i to izučavanjem prirode i položaja ekonomije u okviru celovitog korpusa ljudskog znanja. Shvatanje razloga zbog kojih je ekonomija postala ontologijom savremenog sveta ispostavlja se kao nužan uslov razumevanja opšteg okvira budućih profesionalnih znanja ekonomiste.

Sadržaj predmeta: Pregled najvažnijih filozofskih učenja od rođenja filozofije na tlu antičke Grčke i njenog srednjovekovnog razvoja, do njenog razvoja tokom novog veka i modernog doba, na čije izučavanje je stavljen naročiti akcenat. Sprezanje nauke s tehnologijom i transformacija ekonomije od znanja kao brige o domaćinstvu do tehnike sticanja novca uspostavili su drugačije koordinate ljudskog društva i nove obrasce mišljenja i delovanja. Pored proučavanja metafizike kao temeljne filozofske discipline, posebna pažnja je upravljena na praktičnu filozofiju, odnosno ekonomiju kao jednu od njenih disciplina.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ domaći zadatak
 ▪ seminarski rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.