FINANSIJE


Oznaka: 204FIN

Koordinator predmeta: Dr Marko Radičić, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/3

Nedeljni fond časova: 3+2

Broj kredita: 8

Cilj predmeta: Savladavanjem gradiva predmeta studenti stiču teorijska i praktična znanja iz oblasti finansija. Uvažavanjem teorijskih, naučnih i praktičnih znanja, studenti se osposobljavaju za analizu i sintezu, kao i stvaranje profesionalnog mišljenja, posebno kod finansijske analize. Studenti saznaju važnost i značaj banaka i drugih finansijskih institucija za nesmetano funkcionisanje ekonomije.

Sadržaj predmeta: Teorije o novcu. Oblici promene vrednosti novca. Novčana masa i drugi monetarni agregati. Instrumenti monetarno-kreditne politike. Klasifikacija javnih rashoda i javnih prihoda. Načela, ciljevi i efekti oporezivanja. Javne finansije u federativno uređenoj državi. Instrumenti finansiranja javnih potreba. Sistem finansiranja socijalnog osiguranja.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva seminarska rada
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 101MAK (Makroekonomija).

Jezik izvođenja predmeta: srpski.