INFORMACIONE TEHNOLOGIJE


Oznaka: 104INF

Koordinator predmeta: Dr Jovica Đurković, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/1

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti izučavanjem ovog predmeta stiču neophodna teorijska i praktična znanja o savremenim informacionim tehnologijama i njenim implikacijama na poslovanje. Osposobiće se da prepoznaju i razlikuju različite infrastrukture informacionih tehnologija, strukturu računarskih sistema i ulogu njihovih komponenti. Takođe, steći će osnovna znanja o računarskim mrežama, upravljanju podacima kao i mogućnostima primene Internet tehnologija u savremenom elektronskom poslovanju.

Sadržaj predmeta: Informacioni resursi i informacioni sistemi. Etički, socijalni i sigurnosni aspekti informacionih tehnologija i sistema. Infrastruktura informacionih tehnologija. Računarski sistemi i obrada podataka. Računarski softver. Telekomunikacije i računarske mreže. Upravljanje resursima podataka. Internet tehnologije u elektronskom poslovanju. Elektronsko poslovanje i elektronska trgovina.

Oblici provere znanja:
 ▪ četiri kolokvijuma
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski, mađarski.