MAKROEKONOMIJA


Oznaka: 101MAK

Koordinator predmeta: Dr Kosta Josifidis, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/1 

Nedeljni fond časova: 3+2 

Broj kredita: 8

Cilj predmeta: Cilj predmeta je sticanje ključnih spoznaja na području prirode, metodologije i pregleda ekonomije i makroekonomije, makroekonomskih škola i pravaca, merenja makroekonomskih aktivnosti, modela agregatne ponude, novca i centralne banke, tržišta dobara, novca i rada, fiskalne i monetarne politike, makroekonomije otvorene privrede, ekonomskog rasta, savremenog kapitalizma, globalizacije i tranzicije.

Sadržaj predmeta: Priroda i metodologija ekonomije, priroda i pregled makroekonomije. Makroekonomske škole i pravci. Merenje ekonomskih aktivnosti, makroekonomija kratkog roka, modeli agregatne ponude. Novac i centralna banka. Tržište dobara, tržište novca i tržište rada i nezaposlenost. Fiskalna politika, monetarizam, cene, očekivanja. Makroekonomija otvorene privrede, ekonomski rast. Savremeni kapitalizam, globalizacija, tranzicija.

Oblici provere znanja: 
 ▪ pristupni radovi (obrada aktuelnih tema)
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ testovi
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti

Jezik izvođenja predmeta: srpski