MARKETING U AGROBIZNISU


Oznaka: 326MAB

Koordinator predmeta: Dr Tomislav Sudarević, vanredni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti smera Agrarna ekonomija i agrobiznis i smera Marketing spoznaće metode i tehnike marketing aktivnosti u poljoprivrednom sektoru. Kroz ovaj predmet studenti se osposobljavaju za: primenu marketing koncepta poslovanja u poljoprivredi, kvantifikaciju činilaca tražnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, upravljanje marketingom u poslovnoj praksi agrobiznis preduzeća preko kanala distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Sadržaj predmeta: Osnovni sadržaj nastavnog predmeta obuhvata primenu marketing koncepta u poslovanju tri osnovne kategorije učesnika u agrobiznis sektoru, tj. proizvođača inputa (sredstava za rad i predmeta rada u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje), poljoprivrednih proizvođača i posrednika u kretanju proizvoda od tačke inicijalne proizvodnje do prelaska proizvoda u ruke krajnjih potrošača. U skladu s različitostima pojedinih grupa poljoprivrednih proizvoda, za svaku od njih se razrađuju specifičnosti u domenu definisanja ciljeva, utvrđivanja strategija kao i u operacionalizaciji instrumenata marketing miksa.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ izrada studije slučaja na vežbama
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.