MATEMATIKA ZA EKONOMISTE


Oznaka: 103MAT

Koordinator predmeta: Dr Dragan Vugdelija, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/1

Nedeljni fond časova: 3+2

Broj kredita: 8

Cilj predmeta: U skladu sa značajem koji matematički metodi imaju kao aparat savremene ekonomske nauke, ovaj predmet pruža studentima, na svim usmerenjima bazična znanja za uspešno savladavanje ostalih predmeta kvantitativne ekonomije. Uporedo s matematičkom teorijom studenti će biti osposobljeni za praktičnu primenu finansijske matematike. Osposobiće se da razumeju, interpretiraju i preduzmu odgovarajuće mere pri rešavanju matematičkih problema i da uspostave vezu između matematičke teorije i njene primene u ekonomiji.

Sadržaj predmeta: Matematička logika. Teorija skupova. Odabrana poglavlja linearne algebre. Diferencijalni račun funkcije s jednim argumentom. Integralni račun. Ekonomske funkcije. Primena diferencijalnog i integralnog računa na ekonomske funkcije. Teorija verovatnoće. Finansijska matematika.

Oblici provere znanja:
 ▪ tri domaća zadatka
 ▪ tri testa
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski, mađarski.