MEĐUNARODNA EKONOMIJA


Oznaka: 301MEK

Koordinator predmeta: Dr Zora Prekajac, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/5

Nedeljni fond časova: 3+2

Broj kredita: 8

Cilj predmeta: Studenti izučavanjem ovog predmeta stiču osnovno znanje vezano za problematiku međunarodne trgovine, kao i međunarodnih finansija i makroekonomije otvorene privrede. Na taj način će bolje razumeti kretanja u svetskoj privredi kao i mogućnosti uključivanja pojedinačnih, pogotovo malih, zemalja u svetske privredne tokove. Studenti će biti sposobni da razumeju i prate savremena kretanja u ekonomskom okruženju kao i njihov uticaj na privredu pojedinačnih zemalja.

Sadržaj predmeta: Međunarodna ekonomija kao disciplina. Teorije međunarodne trgovine. Trgovinske restrikcije (carine, necarinske barijere, argumenti za i protiv njihovog korišćenja). Međunarodna trgovinska politika: istorija i praksa. Ekonomske integracije. Platni bilans i devizni kurs. Makroekonomija otvorene privrede: nivoi cena i devizni kursevi u dugom roku i output i devizni kurs u kratkom roku. Međunarodna makroekonomska politika.

Oblici provere znanja:
 ▪ šest testova
 ▪ seminarski rad
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 102MIK (Mikroekonomija), 101MAK (Makroekonomija), 106EKP (Ekonomika preduzeća).

Jezik izvođenja predmeta: srpski.