MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA


Oznaka: 227MHR

Koordinator predmeta: Dr Gizela Šušnjar-Štangl, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti stiču uvid u značaj usaglašenosti individualnih, organizacionih i društvenih ciljeva kao faktora minimiziranja negativnih uticaja okruženja na sistem. Kroz osnovni cilj - izučavanje faktora od uticaja na poboljšanje radnog učinka, koji se postiže na strateški, etički i društveno odgovoran način, studenti stiču osnov za mogućnost unapređenja performansi preduzeća, ostvarivanja profita i razvoja organizacije.

Sadržaj predmeta: Koristi i kompetitivna prednost. Ciljevi, aktivnosti i model menadžmenta ljudskih resursa. Upravljanje internim i eksternim okruženjem - Strateško upravljanje ljudskim resursima. Globalni rezultati menadžmenta ljudskim resursima. Odnos među zaposlenima. Analiza i dizajn delokruga rada. Planiranje ljudskih resursa. Izbor radnog mesta i regrutovanje osoblja. Selekcija osoblja i radno mesto. Orijentacija i obuka zaposlenih. Menadžment ljudskih resursa i razvoj organizacije. Razvoj karijere - izgradnja karijere. Sistem za procenu performansi. Kompenzacija rada. Analiza i dizajn delokruga rada, vrednovanje posla, vrednovanje rezultata rada. Osnovna plata i sistem zarada. Stimulativni sistem plaćanja (u slučaju individualnog i grupnog rada). Beneficije radnika. Bezbednost zaposlenih i zdravlje. Izazovi u odnosima među zaposlenima

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.