MENADŽMENT U AGROBIZNISU


Oznaka: 311MAB

Koordinator predmeta: Dr Jelena Birovljev, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet studentima smera Agrarna ekonomija i agrobiznis treba da pruži određena znanja i iskustva iz prakse o specifičnostima upravljanja u agrobiznis preduzećima, imajući u vidu mogućnosti, ograničenja i određene rizike. Ujedno, studenti će ovladati određenim principima u procesu donošenja odluka, s osnovnim zahtevom da se raspoloživi resursi povežu i iskoriste na najracionalniji način.

Sadržaj predmeta: Osnove menadžmenta, istorijski put, pravci razvoja, tretman u teoriji i praksi i definisanje menadžmenta. Funkcije menadžmenta u fazama i funkcije menadžmenta u agrobiznis preduzećima. Strategijski menadžment s aspekta savremene agrarne ekonomije i uticaja u procesu donošenja odluka kako na makro tako i na mikro planu. Principi i koncepti menadžmenta i analiza njihovog uticaja na menadžerske odluke u agrobiznis preduzećima. Upravljanje faktorima proizvodnje sa stanovišta optimalnog kombinovanja ograničenih resursa. Analiza strateškog planiranja, posebno sa stanovišta prirodnih resursa, veličine kapitala i sposobnosti menadžmenta. Implementiranje ekonometrijskih metoda u planiranju i odlučivanju u agrobiznis preduzećima.

Oblici provere znanja:
 ▪ tri domaća zadatka
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti

Jezik izvođenja predmeta: srpski