MENADŽMENT U TURIZMU


Oznaka: 344MTU

Koordinator predmeta: Dr Radmilo Todosijević, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studentima smera Menadžment kroz ovaj predmet se pruža mogućnost: usvajanja znanja i veština u oblasti pružanja turističkih usluga i razvoja turističkih organizacija; kreiranja modela menadžmenta; upoznavanja specifičnosti u ostvarivanju aktivnosti u oblasti turističke delatnosti.

Sadržaj predmeta: Mesto i značaj turističkih usluga u međunarodnoj ekonomiji. Neophodnost efikasnog upravljanja turističkim organizacijama. Pretpostavke uspešnog upravljanja- situaciona analiza. Funkcije upravljanja – planiranje. Formulisanje ciljeva, misije, strategije. Donošenje odluka o planovima, programima i projektima turističke organizacije. Funkcija upravljanja – organizacija. Definisanje organizacione strukture turističke organizacije, podela poslova, hijerarhija u izvršavanju, itd. Funkcija upravljanja – kontrola. Standardi i tehnike kontrole, kao i revizija aktivnosti u poslovanju turističkih organizacija. Uloga državnih organa u upravljanju turističkom organizacijom. Upravljanje programom marketing mix-a turističkih organizacija.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ domaći rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 201MEN (Principi menadžmenta), 205ORG (Teorija organizacije).

Jezik izvođenja predmeta: srpski