POLITIČKA EKONOMIJA


Oznaka: 303PEK

Koordinator predmeta: Dr Branko Bjelić, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/5

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 8

Cilj predmeta: Predmet pruža osnovu stvaralačke primene specifičnog metoda ekonomske analize, s ciljem da se shvate zakonitosti i protivrečnosti savremene kapitalističke robne proizvodnje, kao i načini razrešavanja i prevazilaženja njima svojstvenih protivrečnosti. Poznavanje osnovnih i opštih ekonomskih zakonitosti, kao i ovladavanje specifičnim metodom analize razvija kod studenata logiku racionalnog raspolaganja resursima radi postizanja što povoljnijih vrednosnih rezultata. Izučavanje predmeta ima, u osnovi, tri cilja: saznajni, teorijski i praktični.

Sadržaj predmeta: Politička ekonomija izučava ekonomske odnose i zakone u društvu; opšte zakone društvene proizvodnje, raspodele, razmene i potrošnje, ali i materijalne i lične uslove proizvodnje u privredi robnog tipa. U nastavi se koristi komparativna metoda izučavanja ekonomskih problema, kategorija i zakonitosti u uslovima robne proizvodnje. Analizira se kapital-društveno ekonomski odnos. Kategorijalno određenje pojmova i opštih ekonomskih zakonitosti stvara pretpostavku za analizu reprodukcije celokupnog društvenog kapitala, ali i za analizu transformacionog problema. Izučavaju se karakteristike trgovinskog, zajmovnog i akcijskog kapitala i renti, kao i zakonitosti razvitka robnog načina proizvodnje. Kompleksno se izučava i niz drugih teorijskih i praktičnih makroekonomskih pitanja, kao što su: alternativne ekonomske teorije, aktuelna pitanja političke ekonomije u savremenim uslovima, informatizacija društva i politička ekonomija i sl.

Oblici provere znanja:
 ▪ test
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski
.