PORESKI SISTEM I POLITIKA


Oznaka: 333PSP

Koordinator predmeta: Dr Marko Radičić, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/6

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti smera Finansije, bankarstvo i osiguranje i smera Računovodstvo i revizija kroz ovaj predmet će spoznati i izučavati materiju u vezi s poreskim sistemom i poreskom politikom, uz isticanje ciljeva i načela oporezivanja, poreske strukture, efekata oporezivanja i delovanja poreskih instrumenata na akumulaciju, potrošnju, investicije, štednju, cene i platni bilans.

Sadržaj predmeta: Karakteristike poreske terminologije. Vrste poreskih stopa. Ciljevi oporezivanja. Načela oporezivanja. Poreska evazija. Višestruko oporezivanje. Determinante poreske strukture. Porez na dohodak i porezi iz rashoda. Imovinski porezi. Poreski postupak i poreska administracija. Poreska politika i efekti oporezivanja.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 111BAN (Bankarstvo), 204FIN (Finansije).

Jezik izvođenja predmeta: srpski