PREDUZETNIŠTVO


Oznaka: 114PRE

Koordinator predmeta: Dr Dušan Bobera, vanredni profesor

Godina/Semestar: 1/2

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti usmerenja Menadžment izučavanjem ovog predmeta stiču teorijska znanja o razvoju preduzetništva, kao i praktična znanja o izradi biznis plana kao bitnog uslova za pokretanje preduzetničkog poduhvata. Takođe, studenti će biti osposobljeni za kritičko razumevanje i primenu savremenih tehnika u planiranju.

Sadržaj predmeta: Priroda, karakteristike i ponašanje preduzetnika. Oblici preduzetništva. Priroda i značaj preduzetništva. Uloga preduzetništva u ekonomiji i društvu. Preduzetničke strategije. Inovacije i preduzetništvo. Preduzetništvo i mala preduzeća. Kreiranje novih poslovnih poduhvata. Izrada biznis plana. Finansiranje novih poduhvata. Preduzetništvo i razvoj poslovanja. Razvijanje preduzetništva u velikim preduzećima. Preduzetnička orijentacija u budućnosti.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ projekat-vežbe
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.