PRINCIPI MARKETINGA


Oznaka: 113MAR

Koordinator predmeta: Dr Stevan Vasiljev, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/2

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet je namenjen studentima na usmerenjima Marketing i Trgovina. Osnovni cilj discipline je savladavanje osnovnih postulata marketinga kao preovlađujuće poslovne koncepcije u savremenom poslovanju. Od studenata se očekuje da usvoje osnovna znanja o prirodi i karakteru tržišta, elementima mikro i makro-okruženja, kao i elementima marketing miksa.

Sadržaj predmeta: Predmet je sadržajno organizovan u četiri ključne celine koje se analiziraju s teorijskog aspekta i s aspekta analize slučajeva iz prakse:
 ▪ Tržište kao izvor i cilj marketinga (pojam, klasifikacija i subjekti tržišta);
 ▪ Osnove marketing koncepta (razvoj marketing koncepta, priroda i karakter marketinga, pristupi izučavanju i tumačenju marketinga, marketing menadžment, promene u aplikaciji marketinga);
 ▪ Istraživanje tržišnih mogućnosti i selekcionisanje ciljnih tržišta (marketing okruženje, informacioni sistemi, segmentacija tržišta, istraživanje potrošača i konkurencije);
 ▪ Instrumenti marketing miksa (proizvod, cena, distribucija, promocija).

Oblici provere znanja:
 
tri kolokvijuma
 ▪ izrada studije slučaja na vežbama
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.