PRINCIPI MENADŽMENTA


Oznaka: 201MEN

Koordinator predmeta: Dr Božidar Leković, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/3

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Izučavanjem predmeta studenti će steći bazična znanja iz menadžmenta iz sledećih oblasti: principi, funkcije i metode menadžmenta, komunikacije i motivacija u menadžmentu, preduzetništvo i upravljanje promenama, krizni i menadžment budućnosti. Ovladanje znanjima iz navedenih oblasti stiču se potrebni uslovi za rešavanje upravljačkih problema visokog stepena složenosti.

Sadržaj predmeta: Menadžment u teoriji i praksi. Razvoj teorije i prakse menadžmenta. Priroda i sadržina funkcije upravljanja. Metode, principi i funkcije menadžmenta. Komunikacije u menadžmentu. Motivacija u menadžmentu. Menadžment u uslovima krize. Menadžment budućnosti.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ studija slučaja
 ▪ seminarski rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.