PRIVREDNI SISTEM I EKONOMSKA POLITIKA


Oznaka: 203SIS

Koordinator predmeta: Dr Sofija Adžić, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/3

Nedeljni fond časova: 3+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Cilj predmeta je da studenti shvate, na osnovu empirijske građe i generalnih teorijskih saznanja, uticaj države na nivo, dinamiku, sektorsko i regionalno poreklo društvenog proizvoda i njegove determinante u procesu raspodele, razmene i potrošnje s posebnim osvrtom na ekonomska zbivanja i probleme u granicama Republike Srbije. Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će biti u mogućnosti da samostalno prate u praksi realizovane osnovne ekonomske tokove nacionalne privrede.

Sadržaj predmeta: Privredni sistem i ekonomska politika – teoretsko-metodološki pristup. Razvoj i konceptualizacija institucija privrednog sistema i ekonomske politike. Ljudski, materijalni i institucionalni uslovi razvoja. Makroekonomski pokazatelji i oblici finalne potrošnje. Privredni podsistemi i ekonomske politike. Privredni razvoj i ekonomske politike. Ekonomska politika Evropske unije.

Oblici provere znanja:
 ▪ seminarski radovi
 ▪ izrada studija slučaja na vežbama
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti

Jezik izvođenja predmeta: srpski