PRIVREDNO PRAVO


Oznaka: 225PPR

Koordinator predmeta: Dr Miroslav Vitez, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti izučavanjem opštih pitanja privrednog prava (pojam, predmet, metod privrednog prava, mesto privrednog prava u pravnom sistemu, istorijski razvoj, izvori) mogu da postanu aktivni učesnici u društvu u primeni pravila u privredi, zatim pravila koja uređuju pravni položaj privrednih subjekata, njihove odnose s državom, te međusobne pravne poslove privrednih subjekata čiji je predmet promet roba, usluga i novca.

Sadržaj predmeta: Pojam, predmet, metod privrednog prava. Mesto privrednog prava u pravnom sistemu. Istorijski razvoj. Pravna pravila koja uređuju pravni status privrednih subjekata: osnivanje, individualizaciju, unutrašnju organizaciju, imovinu, istupanje na tržištu, odgovornost, povezivanje, prestanak. Tipovi privrednih subjekata (privredna društva, banke, berze, osiguravajuća društva, zadruge i dr.). Odnosi privrednih subjekata s državom: pravo konkurencije, pravo razlikovanja, pravni poslovi privrednih subjekata, čiji je predmet promet roba, usluga (ugovori robnog prometa) i novca (bankarski poslovi i hartije od vrednosti).

Oblici provere znanja:
 ▪ seminarski rad
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski.