SOCIOLOGIJA


Oznaka: 108SOC

Koordinator predmeta: Dr Iren Gabrić-Molnar, redovni profesor

Godina/Semestar: 1/2

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Izučavanjem ovog predmeta student će steći osnovne informacije o najnovijim sociološkim gledištima, društvenim kretanjima, razvoju ljudskih resursa, političke vlasti, civilnog društva i paradoksima demokratije, kao i elementima empirijskih istraživanja u razumevanju uzroka i posledica u društvenim promenama.

Sadržaj predmeta: Svest o kulturnim razlikama, efekti kulturne politike, i razumevanje svoga "ja". Razvoj sociološke misli. Novija sociološka gledišta. Kultura, društvene promene i interaktivna svakodnevnica. Društvena struktura i stratifikacija. Vladavina, politika, država i nacija. Tipovi političke vlasti. Paradoksi demokratije. Problemi dvostruke tranzicije postsocijalističkih društava. Oblici organizacije vlasti. Organizacija civilnog društva. Rad, ekonomski život. Ljudski resursi i obrazovanje. Ljudski resursi i karakterstike aktivnog ljudskog potencijala. Preduzetništvo i mobilnost ljudskog potencijala. Socijalni aspekti tranzicije. Restrukturiranje društva u Srbiji tokom 90-tih. Fenomen siromaštva. Javnost, masovne komunikacije i globalizacija. Metodi socioloških empirijskih istraživanja - razumevanje uzroka i posledice.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ seminarski rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: nisu istaknuti.

Jezik izvođenja predmeta: srpski, mađarski.