STATISTIKA


Oznaka: 202STA

Koordinator predmeta: Dr Milutin Stojković, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/3

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 8

Cilj predmeta: Nakon uspešnog savladavanja gradiva iz ovog predmeta studenti će steći osnovno, opšte znanje vezano za primenu statistike u analizi podataka u oblasti ekonomskih i finansijskih istraživanja. Ovladavanjem osnovnih statističkih metoda studenti će biti spremni da svoje buduće odluke potkrepe kvantitativnim pokazateljima, kao i da interpretiraju rezultate dobijene nakon primenjenih statističkih metoda.

Sadržaj predmeta: Uvod u statistiku. Deskriptivna statistička analiza. Inferencijalna statistička analiza.

Oblici provere znanja:
 ▪ tri seminarska rada
 ▪ tri testa
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 103MAT (Matematika za ekonomiste).

Jezik izvođenja predmeta: srpski.