TEORIJA ORGANIZACIJE


Oznaka: 205ORG

Koordinator predmeta: Dr Esad Ahmetagić, redovni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studenti će biti osposobljeni za kritičko razumevanje i primenu savremenih tehnika u planiranju, organizovanju, motivaciji i vođenju, upravljanju ljudskim resursima, kao i kontroli. Predmet omogućuje sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o organizacijama, kao i izučavanje savremenih teorija organizacije. Upoznavanjem istorijskog razvoja i teorijske osnove, studenti će biti osposobljeni da se u budućnosti fokusiraju na aktuelne trendove. Velika pažnja se posvećuje i praktičnim aspektima ocenjivanja i projektovanja organizacija. U osposobljavanju studenata kao budućih menadžera, predmet razvija njihove organizatorske veštine.

Sadržaj predmeta: Organizacija kao sistem. Razvoj organizacije. Teorije i pristupi organizaciji i principima organizacije. Organizaciona struktura. Funkcije kao podsistemi organizacione strukture. Funkcionisanje organizacije. Razvoj i projektovanje organizacije. Ocenjivanje organizacija. Organizacione forme u svetskoj teoriji i praksi.

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ domaći zadatak
 ▪ seminarski rad
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 106EKP (Ekonomika preduzeća).

Jezik izvođenja predmeta: srpski.