UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI


Oznaka: 309UIS

Koordinator predmeta: Dr Neđo Balaban, redovni profesor

Godina/Semestar: 3/5

Nedeljni fond časova: 2+3

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Predmet pruža teorijske osnove studentima smera Poslovni informacioni sistemi i Kvantitativna ekonomija koje će im pomoći da razlikuju tipove informacionih sistema, kao što su: sistemi transakcionih obrada, upravljački informacioni sistemi, sistemi podrške odlučivanju i inteligentni sistemi podrške odlučivanju. Predmet studentima omogućava da globalno upoznaju, savladaju i razumeju: funkcionisanje informacionih sistema poslovnih procesa i njihove osnovne karakteristike, faze životnog ciklusa razvoja, metode, tehnike, sredstva i metodologije koje se koriste u razvoju upravljačkih informacionih sistema.

Sadržaj predmeta: Koncepti, arhitekture i klasifikacije informacionih sistema. Organizovanje informacionih resursa, kontrola i zaštita informacionih sistema. Informacioni sistemi procesiranja transakcija i upravljački informacioni sistemi. Informacioni sistemi poslovnih procesa - BPR, ERP, SCM, CRM, Workflow, Document Management. Sistemi podrške odlučivanju (pojam, karakteristike i vrste, model i struktura). Inteligentni sistemi podrške odlučivanju (veštačka inteligencija, ekspertni sistemi, poslovna inteligencija).

Oblici provere znanja:
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ dva testa
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 104INF (Informacione tehnologije).

Jezik izvođenja predmeta: srpski.