UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO


Oznaka: 220URC

Koordinator predmeta: Dr Ljubica Gajić, vanredni profesor

Godina/Semestar: 2/4

Nedeljni fond časova: 2+2

Broj kredita: 6

Cilj predmeta: Studentima smera Računovodstvo i revizija predmet pruža sticanje znanja teorijskog i praktičnog karaktera usmerenog na obezbeđivanje informativne osnove upravljačkoj strukturi svih organizacionih nivoa za potrebe upravljačkih aktivnosti. Studenti će savladati način obračuna troškova zasnovan na savremenim sistemima, principima, metodama i tehnikama - u funkciji izgradnje sistema internog izveštavanja za potrebe efikasnog vođenja tekuće i strateške poslovne politike preduzeća.

Sadržaj predmeta: Mesto i uloga upravljačkog računovodstva u računovodstvenom sistemu informisanja. Upravljačko računovodstvo u funkciji procesa poslovnog odlučivanja i upravljanja preduzećem. Struktura, podsistemi i instrumenti upravljačkog računovodstva. Kreiranje finansijskih izveštaja prema internim informativnim zahtevima i potrebama menadžmenta preduzeća. Teorijsko-metodološki i organizacioni koncepti obračuna troškova. Razvoj i suštinska obeležja sistema obračuna troškova i rezultata. Kalkulacija cene koštanja. Obračun troškova i učinaka u funkciji definisanja praga rentabilnosti. Osnovni principi, motivi i specifičnosti obračuna troškova, prihoda i rezultata po organizacionim delovima preduzeća i drugim aspektima posmatranja. Prezentacija relevantnih informacija kroz izgrađen sistem internog izveštavanja.

Oblici provere znanja:
 ▪ studija slučaja
 ▪ dva kolokvijuma
 ▪ pismeni ispit
 ▪ usmeni ispit.

Potrebna predznanja i uslovi: 105RAC (Računovodstvo)

Jezik izvođenja predmeta: srpski