efsu

 OBAVEŠTENJE O POSTUPKU PRIJAVE I

VREDNOVANJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

Poštovani studenti doktorskih studija,

Od 01.01.2018.godine uvode se obrasci OBD3 i OBD4, koji se odnose na prijavu predloga istraživanja naučno-istraživačkih radova i vrednovanje rezultata istraživanja.

Pre objavljivanja naučno-istraživačko rada potrebno je predati popunjen obrazac OBD3, i to na sledeći način: nakon usaglašavanja s konsultovanim nastavnikom na predmetu ili potencijalnim mentorom popunite prvu stranu obrasca, i bez potpisa ga pošaljite na adresu doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rs.

Naučno - istraživački rad mora biti vezan za neki predmet na doktorskim akademskim studijama, odnosno za područje istraživanja.

Ukoliko je u naučno-istraživački rad uključeno više studenata doktorskih studija istraživanje se može vrednovati samo jednom doktorantu.

Nakon odobravanja predloga istraživanja od strane Rukovodioca studijskog programa/modula i Prodekana za doktorske studije i naučno-istraživački rad, rad se može poslati na objavljivanje u časopis ili konferenciju.

Nakon što je rad, za koji ste u prethodno opisanom postupku dobili odobrenje, objavljen neophodno je da podnesete popunjen obrazac OBD4, na sledeći način: Student popunjava delove obrasa Podaci o studentu i Realizovano istraživanje, te ga šalje na adresu doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rs, zajedno sa dokazom o realizovanom istraživanju (kopija objavljenog rada) i odobrenim predlogom istraživanja (obrazac OBD3). Realizovano istraživanje se može vrednovati samo jednom doktorantu. Realizovano istraživanje mora biti u skladu sa ranije odobrenim predlogom istraživanja iz obrasca OBD3.

Vrednovanje naučno-istraživačkih radova će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016 i 21/2017). U obrascu OBD4 izbor kategorije ostvarenog rezultata vrši se na osnovu Pravilnika.

Radovi koji nisu prošli navedenu proceduru neće biti vrednovani kao naučno-istraživačke aktivnosti na doktorskim akademskim studijama.

Obrasci OBD3 i OBD4 se podnose, po objavljivanju rada, tokom cele školske godine, s tim da je krajnji rok za predaju obrazaca i vrednovanje naučno - istraživačkog rada 31.08. tekuće školske godine. Obrasci predati nakon navedenog roka neće biti uzeti u obzir u tekućoj školskoj godini.

Studentska služba