XXII naučni skup sa međunarodnim učešćem

Tehnologija, kultura i razvoj

Palić, Eko centar
08.09. - 10.09.2015.

 
 

E N G L I S H

 


 
     


 


Kontekst skupa
 

ZAPADNI BALKAN NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI

 

   

Prva tema skupa

Modeli, strategije i mehanizmi održivog razvoja manjih zemalja u tranziciji

 
     

Druga tema skupa

Putevi osiguranja visokog kvaliteta ishoda obrazovanja

 

 

 

Treća tema skupa

Energetske tehnologije u održivom snabdevanju energijom – ekonomske, ekološke, političke i druge strateške implikacije

 

 

 

Skup
organizuju

Udruženje "Tehnologija i društvo"
Ekonomski fakultet u Subotici
Grad Subotica
Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije-Institut "Mihajlo Pupin", Beograd
Elektrotehnički fakultet, Podgorica

 

 

 

Cilj skupa

Od 2002. godine ovaj skup se bavi objašnjenjima fenomena, problema, predmeta i parametara koji iskazuju osnovanosti, potrebe, mogućnosti, ograničenja, prepreke, podstreke, dobitke i gubitke na putu ka Evropskoj uniji - Srbije i Crne Gore do 2006. godine a od 2007. godine i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Ovaj skup na naučno osnovan, argumentovan, otvoren i demokratski način razmatra izabrane teme sa ciljem da da prilog pouzdanom razumevanju smisla, svrhe i implikacija ulaska u Evropsku uniju i pravovremenim kvalitetnim pripremama za taj kulturno, socijalno-politički, ekonomski, tehnološki i opšte-razvojno epohalan poduhvat zemalja Zapadnog Balkana.

 

 

 

Struktura skupa

Struktura skupa je inovirana utoliko što se, pored dosadašnje dve osnovne teme skupa, uvodi treća čija je svrha da pruži svestrani pregled tekućeg stanja, izgledne budućnosti i potencijala za ukupan održivi razvoj neke sasvim specifične naučne discipline odnosno tehnologije. Radi očuvanja tradicije označavaće se kao treća tema iako će sa njom počinjati rad ovog skupa.

 

 

 

Prva tema skupa

Prva tema skupa glasi Modeli, strategije i mehanizmi održivog razvoja manjih zemalja u tranziciji. Ova tema je utvrđena kao odziv na (a) nezadovoljstvo socijalnim, ekonomskim i drugim rezultatima dosadašnje tranzicije, (b) odgovornosti istraživačke, obrazovne, kulturne i drugih zajednica da ponude rešenja za ključne elemente nastavka tranzicije, (c) ispoljenu zainteresovanost učesnika ovog skupa za ovu temu i (d) uverenjima da postoje znatno bolji putevi tranzicije od onih kojima je do sada obavljana. Svrha ove teme je holistička istraživačka potraga za onom tranzicijom koja bi vodila ka ostvarenju vizija budućnosti ekonomija, socijalnog, kulturnog i drugih sistema koje su ostvarive i od većine stanovništva željene.

 

 

 

Druga tema skupa

Druga tema skupa glasi Putevi osiguranja visokog kvaliteta ishoda obrazovanja. Ova tema je odziv na (a) uverenja da su ishodi tekućih sistema obrazovanja znatno ispod potrebnog a mogućeg kvaliteta, (b) značaj kvalitetnog obrazovanja za održivi razvoj, posebno manjih zemalja u tranziciji, (c) neprihvatljivost pogubnosti sveprisutnih prepreka modernizaciji obrazovnih sistema i (d) stalnost zainteresovanosti učesnika ovog skupa za probleme obrazovanja. Ova tema je, prema tradiciji ovog skupa, ovogodišnja konkretizacija opšte teme razvoja zasnovanog na znanju.

 

 

 

Treća tema skupa

Treća tema skupa glasi Energetske tehnologije u održivom snabdevanju energijom – ekonomske, ekološke, političke i druge strateške implikacije. Za ovu temu organizatori skupa će izabrati tri rada po pozivu. Zainteresovani se pozivaju da predlože naslove (predmete) i/ili autore radova po pozivu.

 

 

 

Način rada

Rad skupa je plenaran, sa ciljem da se ostvari puna interdisciplinarnost i intenzivna interakcija različitih istraživačkih disciplina, stanovišta, razumevanja problema i strategija za njihovo rešavanje. Ukupno vreme organizovanog rada ovog skupa raspoređeno je na saopštavanje radova, plenarne rasprave, umetničke predstave i društvene događaje.

 

 

 

Učesnici

Pozivamo na učešće u radu ovog skupa sve zainteresovane iz univerzitetskih i naučnih institucija, privrednih preduzeća, vladinih organa i agencija, institucija kulture, političkih partija i nevladinih organizacija, strukovnih i stručnih udruženja i organizacija, medija kao i pojedince izvan bilo koje organizacije i institucije.

 

 

 

Radovi

Učešće na skupu nije uslovljeno podnošenjem pisanog rada. Učesnici koji planiraju da podnesu pisani rad umoljeni su da se pridržavaju sledećeg:
  1. Predmet rada mora biti potpuno saglasan sa jednom od navedenih tema skupa.
  2. Obim i obrada rada u potpunosti prema uputstvu koje utvrđuje i dostavlja organizator skupa.
  3. Radovi podležu recenziji.
  4. Radovi koji su saopšteni prvi put na ovom skupu i koji su dobili pozitivnu recenziju štampaće se u Zborniku radova ovogodišnjeg skupa.

 

 

 

Prijave

Prijave za učešće u radu skupa i apstrakti radova se dostavljaju e-mail-om najkasnije do 01.08.2015. godine. Radovi u punom obimu, urađeni prema uputstvu, će se dostavljati na recenziju nakon održanog naučnog skupa.

 

 

 

Mesto i vreme
održavanja skupa

Skup se održava na Paliću, Eko centar. Program počinje 08.09.2015. godine, a završava se 10.09.2015. godine popodne.

 

 

 

Kotizacija i smeštaj

Kotizacija iznosi 12.500 din (100 € ); za članove udruženja TiD koji plaćaju članarinu 9.500 din (80€). Kotizacija u dinarima plaća se preko računa Udruženja 205-19110-85 (poziv na broj TKR-2015). Svi koji budu dostavili prijave biće na vreme obavešteni o detaljima vezanim za smeštaj i uplate.

 

 

 

Registracija i prijava radova

E-mail: cirnt@pupin.rs
Telefon: 011/677-44-52

 

 

 

Kontakti

Vlastimir Matejić, predsednik Programskog odbora
     E-mail: vmatejic@sbb.rs

Danica Drakulić
     E-mail: dana@EUnet.rs
     Telefon: 064/17-17-617 

Dušica Semenčenko
     E-mail: dusica.semencenko@pupin.rs
     Telefon: 011/677-44-52