Почетна страница О нама Студијски програми Мастер академске студије - Студијски програм: Мултиканална трговина

Мастер академске студије
Студијски програм: Мултиканална трговина

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма мастер академских студија Мултиканална трговина је образовање дипломираних студената, који треба да задовоље растуће потребе тржишта, окружења и друштва за интегрисаним знањем из области мултиканалне трговине.
Завршетком мастер академских студија другог степена у једногодишњем трајању, студенти стичу звање мастер економисте, са способношћу да својом индивидуалношћу у тимском раду, снагом акумулисаног теоријског и емпиријског знања у области мултиканалне трговине, дају свој допринос развоју савременог друштва у правцу његове трансформације од традиционалних ка електронским каналима маркетинга.
Студијски програм је дизајниран сагласно савременим светским стремљењима из области трговине, на основу сличних студијских програма на високошколским установама у свету, тако да својим садржајем обезбеђује компетенције за препознатљиве али и нове професије и занимања који су тек у настајању или развоју. Студијски програм је конципиран на начин да обезбеђује стицање компетенција у области управљања мултиканалном трговином у предузећима привредног и ванпривредног сектора, које су друштвено оправдане и корисне.
Комбиновањем знања и вештина у области стратегија канала маркетинга, електронског менаџмент односа са купцима, менаџмента ланца снабдевања, менаџмента квалитета и спољнотрговинских робних трансакција, студенти се налазе на простору у којем разумеју и повезују менаџерску и практичну страну функционисања мултиканалне трговине. Као квалификовани експерти, они олакшавају прелазак са традиционалних на мултиканалне форме пласмана производа и услуга, и на тај начин подижу квалитет расположивих ресурса неопходних за доношење одлука и управљање системима мултиканалне трговине.
Реализација студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана по семестрима, са очекивањем да ће студенти по завршетку студија са стеченим знањима и вештинама моћи одмах да се активно укључе у пословање трговинских предузећа обављањем бројних занимања и професија у условима дигитализације и нових технолошких достигнућа. Посебан значај реализације овако конципираног студијског програма налази се у школовању дипломираних – мастер студената, који поседују компетентност у европским оквирима.

Циљ студијског програма

Основни циљ студијског програма мастер академских студија Мултиканална трговина је постављен у складу са визијом и мисијом, односно стратегијским циљем Економског факултета у Суботици који је орјентисан на развој високообразованих кадрова чије су компетенције усклађене са потребама и интересима тржишта. Специфичност и интердисциплинарност области има за циљ обезбеђење неопходног броја мастер студената за задовољење растуће потребе привредних субјеката за професијама и занимањима која може да пружи овај мастер студијски програм.
Секундарни циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области економије у домену мултиканалне трговине, кроз развој основних знања стечених на основним академским студијама и надоградњу вештина у складу са захтевима тржишта. Оне укључују развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, унапређење способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање ове професије.
Терцијални циљ развоја студијског програма је да се обезбеде академски образовани стручњаци – експерати који ће поседовати довољно продубљеног знања из економије примењеног на област мултиканална трговина, да би се по завршетку студија могли својим стеченим знањима и посебно вештинама непосредно укључити у токове тржишта и пословни живот организација.

Исходи учења студијског програма

Исходи учења на студијском програму Мултиканална трговина се могу описати као компетенције, вештине и знања које ће студент поседовати по завршетку студија. Исходи учења представљају образовну основу која се може успешно користити у професионалној пракси, као и за наставак докторских студија. По завршетку овог студијског програма студенти ће стећи академска знања која се односе на теорије, принципе и процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области мултиканалне трговине. Они ће моћи да решавају сложене проблеме на иновативан начин који доприноси развоју у области сектора трговине. Управљају и воде сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима из различитих друштвених група, те примењују сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за област мултиканалне трговине. Као резултат тога, студенти ће научити како да делују предузетнички и преузимају руководеће послове, како да самостално и са пуном одговорношћу воде најсложеније пројекте, како да планирају и реализују научна и/или примењена истраживања и како да контролишу рад и вреднују резултате других ради унапређивања постојеће пословне праксе.
Посебан квалитет у образовању мастер дипломираних економиста студијског програма Мултиканална трговина, биће њихова оспособљеност за тимски рад и примену високих стандарда професионалне етике у домену пословања предузећа и институција. Мастер дипломирани економиста студијског програма Мултиканална трговина ће бити оспособљен да обавља самостални рад у малим и средњим трговинским предузећима, као и у великим домаћим и мултинационалним трговинским компанијама. Знања и вештине ће студент моћи примењивати и у другим приведним делатностима, а посебно у области дигитализације и електронске трговине на националном и међународном нивоу.
Професије и занимања за које ће мастер дипломирани економиста студијског програма Мултиканална трговина бити квалификован са стеченим компетенцијама су: руководилац процеса дигитализације у каналима маркетинга; менаџер електронских односа са купцима; менаџер ланца снабдевања; менаџер квалитета; руководилац пословних процеса у условима мултиканалности; менаџер продаје у условима дигитализације; аналитичар мултиканалне трговине, експерт спољнотрговинских робних трансакција; менаџер кључних купаца, менаџер категорије производа.

Новоакредитовани наставни план 2021
PDF
Књига предмета
Наставни план 2014
PDF
Стари наставни план - 2008.
PDF
Стари наставни план - 2010. (4+1)
PDF
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик