Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење

Могућност наставка студија у школској 2020/2021. години за студенте који су изгубили статус студента

(студије на основу Закона о високом образовању)

На основу члана 109. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС", бр. 88/2017), члана 133. Статута Универзитета у Новом Саду и члана 90. Статута Економског факултета у Суботици дефинисани су случајеви у којима престаје статус студента:

Статус студента престаје у случају:
 1. исписивања са студија

 2. завршетка студија

 3. неуписивања школске године

 4. кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребним за реализацију студијског програма, и

 5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија.


У рок из тачке 4. не рачуна се време мировања права и обавеза, одобрено студенту у складу са Статутом.

Студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенту којем је престао статус студента, Факулет може да одобри поновно стицање статуса студента под условима дефинисаним у члану 91. и 92. Статута Економског факулета у Суботици који гласе:Члан 91.
Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента под условом:
 1. да Факултет има просторне и друге услове за омогућавање наставка студирања,

 2. да се студент упише на студијски програм који се реализује у време поновног стицања статуса студента.

Члан 92.
Лице коме је престао статус студента у случајевима из члана 90. став 1. тачка 1, 2, 3. и 4. овог Статута може, без полагања испита за проверу знања, на лични захтев, поново стећи статус студента, уписом на исти или сличан студијски програм на Факултету, односно Универзитету, под следећим условима:
 1. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму првог степена, односно на студијском програму другог степена у обиму од 120 ЕСПБ бодова, односно на студијском програму трећег степена;

 2. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програму другог степена у обиму од 60 ЕСПБ бодова.

Ближи услови, начин и поступак уписа лица из става 1. овог члана могу се утврдити општим актом Факултета.
Декан доноси решење о поновном стицању статуса студента и упису на студијски програм који садржи следеће податке:
 1. број признатих ЕСПБ бодова;

 2. обавезе студента у наставку студија и;

 3. статус самофинансирајућег студента.

Број признатих ЕСПБ бодова из става 3. тачка 1. овог члана не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова на студијском програму.
Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент и задржава овај статус до краја студија и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
У овом случају студенти се уписују на студијски програм на основу последњег актуелног наставног плана и програма.

У случају да лице коме је престао статус студента не испуњава услове из члана 92. који му дају за право да поновно стекне статус студента и настави студије, то лице се упућује на поновно полагање пријемног испита, односно упис је у том случају једино могућ искљичиво путем Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија, односно, за студенте мастер студија путем Конкурса за упис студената на 1. годину мастер студија.
Термини предаје документације на Конкурс наведени су у тексту Конкурса.

У случају када је студенту могуће одобрити поновно стицање статуса студента, молбу за поновно стицање статуса студента је могуће поднети од половине септембра месеац а крајњи рок за предају захтева и за поновни упис студената у школску 2020/2021. годину је 20. октобар 2020. године.

Документација потребна за подношење захтева за поновно стицање статуса студента:
- Попуњена молба и захтев за поновно стицање статуса студента

Линк за молбу - попуњава се молба и врши се уплата 500,00 динара на лични позив на број и модел 97.

Линк за формулар за признавање испита - попуњава се захтев.

- Уверење о положеним испитима (уплата за уверење 1.000,00 динара, уз лични позив на број и модел 97)

- Када се изради решење о поновном стицању статуса студента студент може да изврши упис у наредну школску годину. Приликом уписа израдиће се нови индекс, па је потребно да доставите и две фотографије димензија 4,5 Х 3,5 цм, као и средњошколска документа. Уколико се средњошколска документа налазе на Факултету, она ће бити аутоматски пребачена у нови досије студента.

- На основу Трошковника факултета, потребно је уплатити и таксу за поновно стицање статуса студента у износу од 7.300,00 РСД.


За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик