Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење

Конкурс за доделу две стипендије за студенте акредитованих мастер академских студија за област економских наука за школску 2020/2021. годину

Саопштење

Пријавни листI ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1.Стипендија се додељује од стране ФОНДАЦИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ (у даљем тексту Фондације).
2.Стипендија покрива период од 15.02.2021. до 15.02.2022. године.
3.Стипендија се исплаћује у 10 једнаких рата. Износ једне рате износи 20.000.00 (двадесет хиљада) динара.
4.Рате стипендијe се не исплаћују за месеце јул и месец август.
5.Ради доделе стипендије врши се рангирање кандидата.

II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
1.Право учешћа на Конкурсу имају студенти са мастер академских студија за област економских наука, који су претходно завршили основне академске студије у Републици Србији и који су по први пут уписани у одговарајућу годину студија у склaду са Законом о високом образовању.

III РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
1.Неопходан критеријум за доделу стипендије је остварена просечна оцена најмање 9 (девет).
2.На основу рангирања, кандидат може имати максимално 100 бодова.
3.Рангирање кандидата врши се према критеријуму успеха током студирања, а према којем кандидат може добити максимално 80 бодова, према учешћу у научним пројектима, максимално 10 бодова и према оствареним наградама и признањима, максимално 10 бодова.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
1. Пријава – Образац 1,
2. Уверење о уписаним мастер студијама у школској години или зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија. Уверење треба да садржи информације: списак положених испита са оценама, просечну оцену за све године студија, средњу оцену по години студија. Ово уверење (или скуп уверења) издаје високошколска установа на којој студира учесник Конкурса. Уверење (или скуп уверења) за студенте мастер академских студија за област економских наукатреба да садржи и информације о претходно завршеним основним академским студијама,
3. штампане податке са личне карте или фотокопију важеће личне карте,
4. научне и стручне радове кандидата објављене у научним часописима чија категоризација је наведема на веб сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дипломе (или уверења) о освојеним наградама на различитим новоима такмичењима.
Поднета конкурсна документа се не враћају.

V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
1.Рок за пријављивање на конкурс је од 15. јанура 2021. год до 15. фебруара 2021. године.
2. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

VI ПОСТУПАК
1.Кандидат за добијање стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Фондацији, у року утврђеном конкурсом.
2.Ранг листа кандидата биће објављена на интернет страници Српске академије наука и уметности и Удружења банака Србије.
3.Сваки кандидат има право документованог приговора на ранг листу у року од осам (8) дана од дана објављивања ранг листе кандидата.
4.Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.
5.Управни одбор Фондације доноси одлуку о добитнику стипендије и ранг листа се објављује на интернет страници где је Конкурс и објављен.
6.У року од 8 дана од објављивања коначне одлуке о добитнику стипендије потписује се Уговор о студентској стипендији.
7.Уколико добитник у наведеном року не потпише Уговор о студентској стипендији, сматра се да је одустао од стипендије. Ово се објављује на сајту где је објављен Конкурс.

VII ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ
1.Одобрена стипендија исплаћује се преко текућег рачуна добитника стипендија отвореног код банке која послује у Републици Србији.
2.Студенту се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података.
Са сваким стипендистом закључује се уговор који, поред осталог садржи и одредбе о обавезама стипендисте: да на крају сваке студијске или школске године поднесе извештај о студирању - постигнутом успеху током претходне године студија уз обавезу да одржи просечну оцену на нивоу просека најмање 9 (девет), да по завршеним студијама ради на територији Републике Србије и то два пута виши број година у односу на број година примања стипендије, уз могућност да се усавршава у иностранству и потом врати у Србију.
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик