Почетна страница Студенти Упис више године ОАС - МАС Обавештење

Могућност наставка студија у школској 2021/2022. години за студенте који су изгубили статус студента

(студије на основу Закона о високом образовању)

На основу члана 109. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 133. Статута Универзитета у Новом Саду и члана 90. Статута Економског факултета у Суботици дефинисани су случајеви у којима престаје статус студента:

Статус студента престаје у случају:

У рок из тачке 4. не рачуна се време мировања права и обавеза, одобрено студенту у складу са Статутом.

Студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери, студент који има статус категорисаног врхунског спортисте и студент који студира уз рад, задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенту којем је престао статус студента, Факулет може да одобри поновно стицање статуса студента под условима дефинисаним у члану 91. и 92. Статута Економског факулета у Суботици који гласе:

Члан 91.
Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента под условом:

Члан 92.
Лице коме је престао статус студента у случајевима из члана 90. став 1. тачка 1, 2, 3. и 4. овог Статута може, без полагања испита за проверу знања, на лични захтев, поново стећи статус студента, уписом на исти или сличан студијски програм на Факултету, односно Универзитету, под следећим условима:

Ближи услови, начин и поступак уписа лица из става 1. овог члана могу се утврдити општим актом Факултета.

Декан доноси решење о поновном стицању статуса студента и упису на студијски програм који садржи следеће податке:

Број признатих ЕСПБ бодова из става 3. тачка 1. овог члана не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова на студијском програму.

Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент и задржава овај статус до краја студија и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

У овом случају студенти се уписују на студијски програм на основу последњег актуелног наставног плана и програма.

У случају да лице коме је престао статус студента не испуњава услове из члана 92. који му дају за право да поновно стекне статус студента и настави студије, то лице се упућује на поновно полагање пријемног испита, односно упис је у том случају једино могућ искљичиво путем Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија, односно, за студенте мастер студија путем Конкурса за упис студената на 1. годину мастер студија.

Термини предаје документације на Конкурс наведени су у тексту Конкурса.

У случају када је студенту могуће одобрити поновно стицање статуса студента, молбу за поновно стицање статуса студента је могуће поднети од половине септембра месецa а крајњи рок за предају захтева и за поновни упис студената у школску 2021/2022. годину је 20. октобар 2021. године.

Документација потребна за подношење захтева за поновно стицање статуса студента:

За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик