Почетна страница За будуће студенте Упис на докторске студије Конкурс

Докторске академске студије

Конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија у школској 2023/2024. години – други конкурсни рок

На прву годину докторских академских студија у школској 2023/2024. години може се уписати укупно 8 студенaтa, и то:
- 1 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 7 самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самоф.

Укупно

Школарина

(динара)

Школарина
за стране
држављане
(евра)

1. Eкономија

0

6

6

240.000,00

3.300,00

2. Пословна информатика

1

1

2

240.000,00

3.300,00

Укупно:

1

7

8

 

 

Студијски програм

Буџет

Самоф.

Укупно

Школарина

(динара)

Школарина
за стране
држављане
(евра)

1. Eкономија

0

6

6

240.000,00

3.300,00

2. Пословна информатика

1

1

2

240.000,00

3.300,00

Укупно:

1

7

8

 

 


На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1. Завршене мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и просечну оцену најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и у дипломи мастер академских студија или
2. Академски назив магистра наука,

У случају да се на конкурс за упис у прву годину докторских студија не јави довољан број кандидата који испуњавају услове из става 1 тачка 1 овог члана, Факултет може да упише кандидата који не испуњава услове у погледу просечне оцене у складу са одговарајућом одлуком свог надлежног органа, која не би била у супротности са Статутом и Законом и при чијем доношењу би се узеле у обзир специфичности, потребе и могућности Факултета.

Студијским програмом докторских студија утврђују се одговарајуће мастер студије, односно интегрисане академске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, као услов за упис на докторске студије.

Упис на докторске студије условљен је претходно положеним квалификационим испитом, ради провере знања, склоности и способности.

Квалификациони испит се полаже из два дела, од којих је први део писани испит из области студијског програма на који кандидат конкурише, а други део је усмена провера знања, склоности и способности из исте области.

На квалификационом испиту кандидат може да стекне највише 60 бодова, од чега се и писани и усмени део испита бодују од 0 до 30 поена, појединачно.

Кандидат је успешно положио квалификациони испит уколико освоји најмање по 16 бодова, у супротном не може бити рангиран и нема право да се упише на докторске студије Факултета.

 

Други конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата:

 • 31. октобар 2022. године (од 10.00 до 14.00 часова)
 • полагање квалификационог испита:

 • 1. новембар 2023. године у 12.00 часова у С2
 • објављивање прелиминарне ранг-листе:

 • 2. новембар 2023. године
 • рок за подношење жалби:

 • 3. новембар 2023. године
 • објављивање коначне ранг-листе:

 • 7. новембар 2023. године
 • упис кандидата:

 • 8. новембар 2023. године

Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз Пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената:
- Дипломе, односно Уверења о завршеним основним академским и мастер академским студијама,
- Уверења о положеним испитима са исказаном укупном просечном оценом у току основних академских и мастер академских студија, односно Уверења о свим положеним испитима са сваког од претходних нивоа студија;
- Радну биографију;
- Личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте. У случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту. Кандидати страни држављани достављају фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид.
- Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – износ 8.800,00 динара на жиро рачун број 840-5334760-72 (Позив на број: ДОК1).
- Доказ о уплати трошкова полагања квалификационог испита – износ 8.800,00 динара на жиро рачун број 840-5334760-72 (Позив на број: ДОК2).

Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

Приликом уписа фотокопије докумената се морају заменити оригиналним документима или, у оправданим случајевима, овереним фотокопијама докумената.

Напомена: Дипломе, односно уверења о завршеним основним и мастер академским студијама обавезно треба да садрже доказе о томе када је студент први пут уписао сваки од претходних нивоа студија, односно доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. Такође, уверења о положеним испитима треба да садрже све положене испите са оценама које су обрачунате у просечну оцену наведену на дипломама са претходних нивоа студија. Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене дипломе (уверења), а не само последње стечену.

У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, или просечна оцена, Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се могло извршити раниграње. Додатна документација подразумева потврду оверену од стране факултета, која приказује школску годину уписа на факултет и просечу оцену.

Уколико се и на основу додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата и просечна оцена или кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата.

Студенти који су имали мировање током студија потребно је да доставе потврду оверену од стране факултета у којој ће бити наведен период у којем је студент имао статус мировања.

- за пријаву на конкурс: 8.800,00 динара
- за полагање квалификационог испита: 8.800,00 динара
- за упис (материјални трошкови уписа): 12.500,00 динара

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу:
1. просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, односно интегрисаним академским студијама, и
2. резултата постигнутих на квалификационом испиту за проверу знања, односно склоности и способности.

Ранг-листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према следећој формули:

Ако више кандидата који су се пријавили за упис на докторске студије, након рангирања, имају исти број бодова (коефицијент успешности), предност на ранг-листи у односу на друге једнако вредноване кандидате има кандидат са већим бројем остварених бодова на квалификационом испиту, у случају једнаког број остварених бодова на квалификационом испиту, предност има кандидат са већим бројем бодова остварених на усменом делу квалификационог испита.

Право уписа стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис кандидата. Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеног конкурсом, уместо њега уписује се следећи кандидат према редоследу на ранг-листи.

Кандидат има право да поднесе приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или место на ранг-листи у року од 36 сати од објављивања исте, писаним путем, лично на шалтеру Студентске студентске службе Факултета. Приговор се подноси Комисији за спровођење квалификационог испита, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од његовог пријема.

Против решења декана, кандидат има право жалбе, која се подноси лично на шалтеру Студентске службе Факултета, у року од 24 сата од пријема решења. О жалби одлучује Савет Факултета у року од два дана од њеног пријема.

Приговори који нису предати благовремено неће бити разматрани.

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Републике Србије у погледу претходног образовања. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе високошколска документа за које је претходно извршен поступак признавања. Уколико се поступак признавања не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидати могу донети потврду да је признавање у току, али у тренутку њиховог уписа поступак признавања високошколских докумената мора бити завршен.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета или факултета није другачије одређено.


Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: Страни држављанин може се уписати на студијски програм уколико приликом уписа поднесе доказ:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Контакт телефон за добијање информација:
+381 24 628 041
+381 24 628 090
+381 24 628 125

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик